โปรดเกล้าฯพระราชทาน 'วิสุงคามสีมา' ให้แก่ 173 วัด

ราชกิจจานุเบกษา5 มี.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2 ประจำปี 2564 ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ จำนวน 173 วัด ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ อ่านทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25655

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม