สสส. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย

สสส. ร่วมลงนามแสดงปฏิญญา กับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Move more-Get more-Together” พร้อมยืนยันเจตจารมณ์ และยึดมั่นในอุดมการณ์ ช่วยให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรคภัย และมีสุขภาวะที่ดี
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีร่วมลงนามแสดงปฏิญญากับภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ ชุมชนท้องถิ่น ในการส่งกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Move more Get more Together” ที่ห้อง MR 208 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. พร้อมด้วยภาคีด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในประเทศไทย ได้แก่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามแสดงปฏิญญา เพื่อเป็นการยืนยันเจตจารมณ์ยึดมั่นในอุดมการณ์ และเป้าหมายร่วมกันในการสานพลังบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อฟื้นฟูให้คนไทยทุกกลุ่มทุกคนมีโอกาส และความตระหนักในการเข้าถึงความรู้ พื้นที่สุขภาวะ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรคภัยและมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านกาย จิตปัญญา และสังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Move more Get more Together” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันออกกำลังก้าวไปให้ข้างให้มากกว่า เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีกว่าไปด้วยกัน
 
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ได้กล่าวว่า จากข้อมูลงานวิจัยของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลง ดังนั้น สสส. จึงสานพลังภาคีส่งเสริมกิจกรรมทางกายบนวิถีใหม่ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูกิจกรรมทางกายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
 
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้เพื่อนำไปสู่แนวทางการฟื้นฟูกิจกรรมทางกายของคนไทย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจภายใต้สองหัวข้อหลัก คือ Active People และ Active System/ Policy ดังนี้
หัวข้อ Active People ประกอบด้วยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นําสุขภาพในสถานท่ีทํางานเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประชาชนวัยทํางาน โดย รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ (เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย), การเดินมากกว่า 5,000 ก้าวต่อวัน ช่วยลดความเส่ียงการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงตํ่าและอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง โดย รศ.ดร.กภ.ชุติมา ชลายนเดชะ  (คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล), การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในบริบทประเทศไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน โดย คุณอิสริยา ปุณโณปถัมภ์ (สถาบันอาศรมศิลป์), ผลของการขัดการนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานที่มีต่อความดันโลหิตขณะพักของผู้ใหญ่ช่วงต้นเพศชายที่มีภาวะอ้วน โดย อาจารย์ ดร.วริศ วงศ์พิพิธ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), การพัฒนาสร้างเสริมองค์ความรู้และการเผยแพร่กิจกรรมทางกายสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล (ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), การสื่อสารรณรงค์องค์ความรู้เพ่ือการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอของคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาจารย์ โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล), การวิเคราะห์กิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ ในประชากรไทย: โดยวิธี Compositional Data Analysis จากผลการสํารวจการใช้เวลาระดับประเทศ โดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) และการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กในชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย โดยคุณจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ (มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.))
 
ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทย โดย คุณณรากร วงษ์สิงห์ (ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ประเทศไทย (ทีแพค)), การบูรณาการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐทางด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย โดยการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data platform) โดย รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต) และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลการวิจัยด้านกิจกรรมทางกาย สำหรับการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Data Analytic System for Physical Activity Promotion: DASPAP) โดย คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์ (ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค)), บทเรียนจากการพัฒนา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"สามพรานโมเดล” องค์กรต้นแบบ ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาระบบอาหารไม่สมดุล เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก และส่งผลผลิตขายที่ตลาดกลางโดยมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา

นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ลดเครียดคนดูแล-สร้างสุขคนป่วย

สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) อยู่ภายใต้กะโหลกหน้าผาก เสมือนหนึ่งเป็น CEO ขององค์กรควบคุมการคิด การตัดสินใจ อารมณ์ การแสดงออกและการกระทำของมนุษย์ โดยทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่นๆ

นายกฯ ห่วงสุขภาพเด็กไทย น้ำหนักเกินและอ้วน ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน

นายกฯ ห่วงสุขภาพเด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน ขอพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลให้เด็กบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายป้องกันภาวะอ้วน

อพวช. ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่าย จัดเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจช่วงวันว่าง 150 วัน/ปี ที่กระจายสู่พื้นที่ใกล้บ้าน

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส. สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข