3 หน่วยงานหนุนถ่ายทอด'โนรา'

สวธ. ม.ทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า ลงนาม MOU ผนึกกำลังสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม”โนรา” หนุนถ่ายทอดโนรา -พัฒนาวิชาการ-ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจ

8 ก.ย.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “โนรา” ร่วมกับ รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายธีรพจน์ จรูญศรี ประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางสาววราพรรณ  ชัยชนะศิริ  รองอธิบดี สวธ. กล่าวถึงสาระสำคัญการลงนาม MOU ว่า ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก” (UNESCO) ได้ประกาศให้ “โนรา” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2564  ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง โนรา ฉบับนี้ขึ้น เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้คนในชาติเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา” โดย MOU ฉบับนี้ มีแนวทางดำเนินงานเรื่องโนรา 3 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการถ่ายทอดโนรา 2) การพัฒนาทางวิชาการ และ 3) การเผยแพร่พัฒนาและต่อยอด ตลอดจนร่วมกันรายงานการผลดำเนินงาน เรื่อง โนรา ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003 ของยูเนสโก ในปี พ.ศ.2567  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมรักษา พัฒนา และต่อยอด “โนรา” ให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสืบไป

ด้าน รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา” ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ถือเป็นย่างก้าวและหมุดหมายที่สำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และการใช้วัฒนธรรมเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส สร้างการเชื่อมต่อความท้องถิ่นกับความเป็นสากลบนฐานวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐ และถือเป็นเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ ความกลมเกลียว และสำนึกทางสังคมไปพร้อมกันด้วย  ขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดยในหมุดหมายด้านศิลปะ วัฒนธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนที่นำทางด้านวัฒนธรรม การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์วัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายการส่งเสริมการประกอบการ และผลิตภัณฑ์ สินค้าวัฒนธรรรม ฯลฯ อันจะนำไปสู่การเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   ดังนั้น การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมมือกันจัดทำข้อมูลรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ และสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา”แล้ว ยังเป็นความร่วมมือเพื่อต่อยอดทางวัฒนธรรรมไปสู่อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ (Soft Power) และการสร้างสรรค์สังคมไทยบนฐานวัฒนธรรรมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ด้าน นายธีรพจน์ จรูญศรี ประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า กล่าวว่า  มูลนิธิสงขลาเมืองเก่ายินดีให้ความร่วมมือและจะดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้สนใจเรื่องโนรา และดำเนินการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดโนรา ในฐานะ soft power เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป   โอกาสนี้ ขอบคุณ วธ. และ สวธ. ที่มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันทื่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และครม.เห็นชอบในหลักการตามที่ วธ.เสนอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

ถือเป็นงานใหญ่เผยแพร่คุณค่าและความสำคัญของโนราที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ศิลปินโนรา คณะโนราทั่วแดนใต้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง สำหรับงาน " โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ณ

นายกฯ หนุนแผนแม่บทเสนอชื่อ 'ครูบาศรีวิชัย' เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ จากพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน

'จุรินทร์' เผย 'ชัยชนะ' เตรียมเข้าขอโทษ อธิการบดี ม.ทักษิณวันนี้ ยัน ไม่มีเจตนาด้อยค่า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิกา

นิทรรศการ 12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 ล้วนเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564