วธ.คว้ารางวัล'สำเภา-นาวาทอง'

14 ก.ย.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ และประธานคณะทำงานจัดงานมอบรางวัลฯ ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวานนี้

ภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์แนะนำโครงการฯ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Disruption : ทิศทางการปรับตัวของภาครัฐกับการให้บริหารภาคธุรกิจและประชาชน” โดย ดร.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ กพร. และพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกหน่วยงาน

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตามที่หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและลดต้นทุนและเวลาในการติดต่อขออนุญาต และในปี 2564 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจหรือ Regulatory Guillotine มีการปลดล็อกไปแล้วกว่า 938 กระบวนงานจาก 1,094 กระบวนงาน และมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 40 รางวัล ประกอบด้วยระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับกระบวนการ (กอง/สำนัก) และระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล

นางยุพา กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรม มีรายชื่อเป็น 1 ใน 40 หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และ 1 ใน 6 ระดับกระทรวง ที่ได้รับมอบรางวัล “สำเภาทอง-นาวาทอง” ปี 2566 ระดับกระทรวง เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการการทำงานเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงการให้บริการ อีกทั้งรางวัลดังกล่าวยังได้รับรองอีกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นตามเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินการตัดสินจากภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการใช้บริการ และมีทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ประเมินวิเคราะห์ ใน 3 มิติสำคัญประกอบด้วย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และสุดท้ายผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนส่งเสริม e-Government ตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทเป็น “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หนุนนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 ด้าน ( 5 F ) ได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)  3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4.มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมถึงด้านอื่นๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจในกระแสโลก เช่น สมุนไพร ดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ ฯลฯ และส่งเสริมให้วัฒนธรรมสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ตลอดจนชุมชนเจ้าของทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดงานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยตระหนักว่าในปัจจุบันและอนาคตประเทศจะต้องขับเคลื่อนไปด้วย “เศรษฐกิจดิจิทัล” หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่ม ช่องทางในการขยายธุรกิจรวมถึงการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างคล่องตัวและทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

” กระทรวงวัฒนธรรมจึงเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าได้จากทั่วโลก อาทิ สารสนเทศด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น  แต่ยังต้องการให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนำข้อมูลต่างๆไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ด้วย นำไปสู่การขับเคลื่อน Soft Power วัฒนธรรมสร้างรายได้ อย่างแท้จริง” นางยุพา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ 'เที่ยวชุมชน ยลวิถี' ปี 66

20 ก.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พสนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เน้นใช้ “พลังบวร” เป็น

ยลผ้าซิ่นงามที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน

ใครที่เคยขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำไหล ผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวน่านที่ยังคงอัตลักษณ์โดดเด่นและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีหลายชุมชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มผ้าทอแบบโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผ้าโบราณ

2 ตลาดน้ำใกล้กรุง วิถีเพลินตา

ตลาดน้ำเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีวิถีชุมชนให้เรียนรู้ในบรรยากาศที่แสนเพลิดเพลิน ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดโครงการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

ปักหมุด 'ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว' ตลาดน้ำกลางผืนป่า แห่งเดียวในไทย

วธ.ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวตลาดน้ำกลางผืนป่า แห่งเดียวในประเทศไทย "ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว”  1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

เผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านศิลปะร่วมสมัยสู่สากล ‘ท่านผู้หญิงสิริกิติยา’ เป็นที่ปรึกษา

ถือเป็นครั้งแรกที่เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ”โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูง จะได้รับการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนงผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช 2566 “Miscellany of Khon Project”

มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ หนุนนครโบราณสู่มรดกโลก

ระหว่างรอลุ้น”อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” เตรียมเข้าสู่การพิจารณาความเหมาะสมขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งของประเทศไทย ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จะประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2566 นี้ ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย