ป้ายกำกับ :

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านอาหารแห่งชาติระยะแรกที่ 1

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่1 2566-2570 วาง 4 กลยุทธ์สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เพิ่มเพื่อน