กสทช.งานเข้ารัวๆ 'ดร.ศุภณัฐ' ร้องผู้ตรวจฯ สอบประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเอื้อบริษัทเอกชน

17 ม.ค.2566 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก suphanat Aphinyan ว่า ขณะนี้ผมได้ดำเนินการร้องเรียน กสทช. ต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นหลักฐานและเปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้ทำการติดตามร่วมกันไปจนถึงที่สุดครับ #ทวงคืนดาวเทียม
__________
เรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้าพเจ้านายศุภณัฐ อภิญญาณ ขอร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องด้วย กสทช. กระทำการขัดต่อมาตรา 60 ตามที่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย กสทช. ได้ทำการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้เป็นการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

1. การกระทำของ กสทช. ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

1.1 การเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานดาวเทียมมาสู่ระบบใบอนุญาตสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม มีแต่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพราะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในกิจการดาวเทียมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชนทั้งหมด รวมถึงยังส่งผลให้บริษัทเอกชนผูกขาดการเป็นเจ้าของในสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่เป็นสมบัติของชาติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระเสรี โดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนแต่อย่างใด

1.2 เมื่อประเมินรายได้ขั้นต่ำของดาวเทียมดวงใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะมาแทนที่ดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR-1) ในวงโคจร 119.5E จากข้อมูลรายได้ของดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งเคยปรากฏในสื่อต่างชาติจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ผนวกกับอายุการใช้งานของดาวเทียมดวงใหม่ 15 ปี จะเป็นรายได้ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33 บาท) ก็จะเป็นเงินไทยราว 4.95 หมื่นล้านบาท จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดาวเทียมเพียงแค่ดวงเดียวในวงโคจรที่สำคัญอย่าง 119.5E ยังสามารถสร้างรายได้ในขั้นต่ำๆ ถึงหลายหมื่นล้านบาท โดยที่ยังไม่ได้ประเมินวงโคจร 120E ร่วมด้วย แต่วงโคจรสำคัญสองวงนี้ กลับถูกจับมาประมูลเป็นชุดเดียวกัน ในราคาประมูลเพียงแค่ 417 ล้านบาทเท่านั้น

1.3 หาก กสทช. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง กสทช. ต้องปฏิบัติตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

- แนวทางแรก ให้รัฐดำเนินการกิจการดาวเทียมเองทั้งหมด แต่ทว่า กสทช. ไม่ได้มีความจริงใจในการให้บริษัทเอกชนทำการถ่ายโอนเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสามารถดำเนินการได้เอง เช่นนี้ รายได้สูงสุดก็จะเป็นของประชาชน

- แนวทางที่สอง ให้รัฐรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและลงทุนดาวเทียมเอง โดยที่รัฐยังทำการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการดำเนินการควบคุมดาวเทียมต่อไป เช่นนี้ รายได้จำนวนมหาศาลเกือบทั้งหมดก็ยังคงเป็นของประชาชน

- แนวทางที่สาม จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจให้รัฐดำเนินการร่วมกับบริษัทเอกชน โดยที่รัฐถือครองสัดส่วนความเป็นเจ้าของไว้เกินกึ่งหนึ่ง เช่นนี้ รายได้จำนวนมหาศาลมากกว่ากึ่งหนึ่งก็ยังคงเป็นของประชาชน

2. การกระทำของ กสทช. จงใจเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชน

ทั้งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบใบอนุญาต ตลอดจนการเร่งรัดให้เกิดการประมูลที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขึ้นโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชน ล้วนแต่บ่งชี้ถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน เป็นไปเพื่อรองรับดาวเทียมไทยคม 9 ที่บริษัทเอกชนได้ตระเตรียมไว้แล้ว ซึ่งพบการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการยิงดาวเทียมไทยคม 9 ขึ้นสู่วงโคจรภายใต้ชื่อ TCSTAR-1 โดยได้ระบุไว้คร่าวๆ ว่าจะมีการยิงขึ้นสู่วงโคจรในเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลอีกทางหนึ่งยังยืนยันด้วยว่าดาวเทียมไทยคม 9 เป็นดาวเทียมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะมาแทนที่ดาวเทียมไทยคม 4 สุดท้าย ดูเหมือนว่า กสทช. ก็แค่แอบอ้างการประมูลเพียงเพื่อประเคนวงโคจรสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดที่ 3 (119.5E กับ 120E) ที่รองรับดาวเทียมไทยคม 9 ให้กับบริษัทเอกชนในราคาถูกเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากประชาชนผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม

ข้าพเจ้านายศุภณัฐ อภิญญาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระงับผลการประมูลของ กสทช. ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยเร่งด่วนที่สุด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อรัฐและรักษาประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนทำการยกเลิกระบบใบอนุญาตที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เพื่อนำไปสู่ทางออกแนวทางใดแนวทางหนึ่งตามที่ได้นำเสนอในข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศุภณัฐ อภิญญาณ
17 มกราคม พ.ศ. 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช. จ่อประกาศยกเลิกกฎ 'มัสต์แฮฟ' รอฟังเสียงประชาชน 30 วัน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมประกาศยกเลิกกฏ Must Have ที่ออกมาเพื่อให้คนไทยได้ชมการเเข่งขัน 7 รายการใหญ่เเบบฟรีๆ

ข้องใจ! เวทีนางงาม เดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ตอนเด็กๆ จำได้ว่าเวทีนางงามของไทยเป็นพื้นที่ของความงามอย่างสร้างสรรค์และสันติ แต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ของความขัดแย้ง

'กสทช.' ชี้ ไม่ซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมส์ก็ไม่ผิด เร่งแก้กฎ 'มัสต์แฮฟ' โดยเร็วที่สุด

ความคืบหน้าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำลังเตรียมเจรจากับเจ้าภาพกัมพูชา ให้ลดค่าลิขสิขสิทธิ์ที่ตั้งไว้สูงถึง 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 27.6 ล้านบาท

คิดก่อนพูด! ท้า 'อุ๊งอิ๊ง' เปิดชื่อผู้ต้องหา ม.112 โดนกลั่นแกล้งการเมือง

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ได้แชร์โพสต์ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว