ข้าราชการห้ามกระพริบตา! ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไล่ออกหลังเกษียณอายุ

จับตาคดีตัวอย่าง! ศาลปกครองสูงสุดเตรียมอ่านคำพิพากษาคดีอดีตนายอำเภอฟ้องกรมการปกครองไล่ออกจากราชการหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว

14 มิ.ย.2566 – ในเวลา 13.00 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ฟบ.38/2559 ณ ห้องพิจารณาคดี 4 ชั้น 3 ในคดีระหว่างนายธัมมารัตน์ นาคทอง (ผู้ฟ้องคดี) กับ อธิบดีกรมการปกครอง กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 811/2556 ลว.18 สิงหาคม 2556 ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ITV เฮ ศาลปกครองสูงสุดยกคำร้อง ‘สปน.’ ขอเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือ ไอทีวี

สปน.หัวทิ่ม! ศาลปกครองสูงสุดยกอุทธรณ์ที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการปมไอทีวี

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ให้ส่งสำเนาคำอุทธรณ์ของ สปน.ให้ไอทีจัดทำคำแก้อุทธรณ์ รวมทั้งกระบวนพิจารณาที่ได้ดำเนินการต่อมาทั้งหมด และยกอุทธรณ์สำนักปลัดสำนักนายกฯ

มติเอกฉันท์ ก.ศป.เลือก 'วิษณุ วรัญญู' นั่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คัดเลือก นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 เป็นต้นไป