'นิสิตเก่าจุฬาฯ' ตามบี้ 'วิทยานิพนธ์ณัฐพล' อุทธรณ์คำสั่ง ให้จุฬาฯเปิดเผยมติสอบสวน

10 เม.ย.2567- นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก

วันนี้ผู้ใหญ่บ้าน ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)เรียบร้อยแล้วค่ะ เลขที่รับ ๔๑๐

หนังสืออุทธรณ์
เขียนที่ .......
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า นาง วิรังรอง ทัพพะรังสี อยู่บ้านเลขที่ โทรศัพท์ มีความประสงค์ขออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอดูเอกสารจำนวน ๔ รายการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตามสำเนาคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้สำเนาเอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของแก่บุคคลได้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือปฏิเสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมนี้
เรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้เปิดเผย ๔​ ข้อนั้น

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอให้จุฬาฯ เปิดเผยมติการสอบสวน วิทยานิพนธ์ดุฏฎีบัณฑิตของนายณัฐพล ใจจริง เนื่องด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวใช้ข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงมาอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างกระแสความรู้สึกให้ผู้อ่านเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและเป็นกลางขึ้นมาตรวจสอบประเด็นดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้ว และสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้มีมติรับรองผลการสอบสวนวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการสอบสวนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน มติผลการสอบสวนจึงควรเปิดเผยได้

การที่จุฬาฯ ปฏิเสธว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากกระบวนการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่จะต้องวินิจฉัยวิทยานิพนธ์ต่อไปอีก

ข้อ ๒ ขอทราบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการ อย่างไรแล้วบ้างหลังจากที่ได้รับรองมติผลการสอบสวนวิทยานิพนธ์ดังกล่าว หากจุฬาฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็เป็นเรื่องที่สมควรเปิดเผย
ข้อ ๓ ถ้าจุฬาฯ ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ข้าพเจ้าขอทราบว่าจะดำเนินการเมื่อใด และอย่างไร
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) จึงมีความรักและผูกพันกับสถาบันที่ให้การศึกษา และปรารถนาที่จะเห็นการบริหารงานการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปโดยเปิดเผยโปร่งใส

นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ การที่จุฬาฯ เก็บเรื่องนี้เงียบไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือด้านวิชาการของจุฬาฯ จุฬาฯ มิใช่มหาวิทยาลัยของเอกชน แต่เป็นมหาวิทยลัยในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้รับงบประมาณจากภาษีอากรของประชาชนปีละประมาณเกือบแปดพันล้านบาท และมีรายได้รวมปีละประมาณ สองหมื่นสี่พันล้านบาท การที่จุฬาฯ ไม่เปิดเผยแสดงความชัดเจนเร่งดำเนินการลงโทษและแก้ไขปัญหา ทำให้ยังมีการใช้วิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ต่อไป เยาวชนรุ่นหลังจะหลงเชื่อในข้อมูลที่ผิด เรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงคนเดียว แต่ยังมีประชาชนผู้เสียภาษี พ่อแม่ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา เยาวชนชองชาติ สถานศึกษาที่จ้างนายณัฐพล ใจจริง ไปสอน ต่างได้รับผลเสียกันมาแล้วหลายรุ่น หลายปี ตั้งแต่จุฬาฯ อนุมัติวิทยานิพนธ์นั้น จนถึงวันนี้

ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิที่จะขอให้จุฬาฯ ตอบ การปฏิเสธไม่ตอบทั้ง ๓ ข้อข้างต้น และปล่อยให้เรื่องดังกล่าวคลุมเครือคาราคาซังมาเป็นเวลาหลายปีโดยเก็บเรื่องเงียบไม่ชี้แจงทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรชี้แจงได้ เป็นบทพิสูจน์ความไม่โปร่งใสของจุฬาฯ และแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคม
ข้อ ๔-๕ ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ

ข้อ ๖ ขอทราบนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนาย ณัฐพล ใจจริง
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวให้จุฬาฯ และโพสต์ประกาศไว้ใน Facebook ก็มีผู้ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนาย ณัฐพล ใจจริง มาให้ข้าพเจ้า และสื่อต่างๆ ก็ยังได้แชร์รายชื่อกันอย่างกว้างขวางเช่นกัน แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ จึงต้องการทราบข้อมูลโดยตรงจากจุฬาฯ
การที่จุฬาฯ ปฏิเสธคำขอให้เปิดเผยชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพล ใจจริง โดยอ้างว่าเป็นคำขอที่รุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เป็นปกติ ไม่เคยเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดมาก่อน ไม่มีระบียบข้อห้ามใดๆ ที่จะเปิดเผยไม่ได้ ทั้งยังเป็นเรื่องจริยธรรม ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะทราบและเลือกได้ว่าลูกหลานควรเข้ารับการศึกษากับอาจารย์ท่านใดที่จะสอนลูกหลานได้อย่างถูกต้อง และอาจารย์ท่านใดที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะสนับสนุนข้อมูลที่บิดเบือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คิดเช่นเดียวกับข้าพเจ้า

ส่วนการอ้างว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวได้นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างเกินความเป็นจริง เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือให้คุณให้โทษต่อผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลในสังคมที่หากทราบชื่ออาจารย์แล้วต้องถึงกับลงมือทำร้ายอาจารย์หรือฆ่าแกงกันแบบละครหลังข่าว ถ้าอันตรายขนาดนั้นจริง บรรดาอาจารย์ที่มีรายชื่อตามที่สื่อโซเชียลแชร์กันมาเป็นเดือน ๆ ก็ควรต้องบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนแล้ว

จากเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา เพื่อประโยชน์สาธารณะ ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้โปรดพิจารณาให้จุฬาฯ เปิดเผยข้อมูลดังนี้

๑. ขอสำเนารายงานการสอบสวนวิทยานิพนธ์ดังกล่าว
ของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ เป็นประธาน ตลอดจนสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
๒. ขอสำเนาผลการวินิจฉัยว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไร
๓. ขอสำเนามติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าได้รับรองผลสอบสวนวิทยานิพนธ์แล้วหรือไม่ เมื่อใด
๔ ขอสำเนาหลักฐานการดำเนินการของจุฬาฯ ตามมติของสภาจุฬาฯ ในข้อ ๓
๕. หากจุฬาฯ ยังไม่ได้ดำเนินการในข้อ ๔ ขอให้จุฬาฯ เปิดเผยให้ทราบว่าจะดำเนินการเมื่อใด และอย่างไร
๖. ขอทราบรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนาย ณัฐพล ใจจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วิรังรอง ทัพพะรังสี
(นางวิรังรอง ทัพพะรังสี)

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นพ.ยง' แนะแนวทางเรียนแพทย์บอกจบแล้วทำอาชีพอะไรก็ทำได้ดี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอยง เผย 9 ข้อเตือนโรงเรียน รับมือโควิด ช่วงเปิดเทอม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง

จับตา ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ '1ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์' ผ่าน THACCA

นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า