ผิดซ้ำซากของ'ก้าวไกล'

ยินดีต้อนรับพรรคก้าวไกล...

พวกคุณได้เข้าสู่โลกการเมืองที่ล้าหลังตามที่พวกคุณได้นิยามเอาไว้แล้ว

รู้สึกผิดหวังเล็กๆครับ...ที่พรรคก้าวไกลหวงตำแหน่งทางการเมืองจนทำลายอุมการณ์ของตัวเอง สิ่งที่้เคยพร่ำพูดตลอดต่อเนื่องมาตั้่งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ มาถึงพรรคก้าวไกล วันนี้ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้ว

พวกคุณไม่ต่างนักการเมืองโบราณรุ่นป๋าเหนาะ ที่ใช้วิถีทางเพื่อรักษาตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้

สำหรับพวกคุณที่ยกตัวสูงส่งกว่าคนอื่นมาตลอด แต่พฤติกรรมไม่ต่างจากการเมืองยุคก่อน ถือเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่ง

ครับ...พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์ขับ "รองอ๋อง หมูกระทะ" ออกจากพรรค เริ่มต้นมาก็รู้สึกกระดากใจแล้ว

....เรียนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ

นับจากนี้ไป พรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเต็มที่ในฐานะ “ฝ่ายค้าน” เราจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลที่ดีของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไป

ในวันนี้ (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖) คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจึงได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแนวทางการทำงานที่รองรับเป้าหมายของพรรค ดังต่อไปนี้

๑. ที่ประชุมร่วมฯ เห็นตรงกันว่า พรรคก้าวไกลควรเดินหน้าเป็น “ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์” ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ นายชัยธวัช ตุลาธน รับตำแหน่ง “ผู้นำฝ่านค้านในสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อกำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาฯ ของฝ่ายค้าน

๒. ที่ประชุมร่วมฯ เข้าใจว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้ สส. จากพรรคก้าวไกล ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖

๓. ที่ประชุมร่วมฯ รับทราบจากหัวหน้าพรรคว่า ทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้หารือประเด็นดังกล่าวกับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลแล้ว โดย นายปดิพัทธ์ ได้แสดงความประสงค์ว่าต้องการทำหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เพื่อผลักดันให้สภา มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ก่อนหน้า รวมถึงเพื่อช่วยผลักดันให้กระบวนการตรวจรับอาคารรัฐสภา ซึ่งมีสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท มีความโปร่งใส

๔. ที่ประชุมร่วมฯ เห็นด้วยว่าภารกิจที่นายปดิพัทธ์ ตั้งใจขับเคลื่อนจะนำไปสู่การยกระดับการทำงานของสภา และเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน แต่ที่ประชุมร่วมฯ ยังคงยืนยันถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็น “ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์” ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก นายปดิพัทธ์ ยังคงดำรงสถานะเดิมในฐานะรองประธานสภา จากพรรคก้าวไกล

๕. ที่ประชุมร่วมฯ จึงมีมติว่า ในเมื่อ นายปดิพัทธ์ ยังคงยืนยันความประสงค์จะทำงานในฐานะรองประธานสภาต่อ พรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องให้นายปดิพัทธ์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคของพรรคก้าวไกล ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับพรรคก้าวไกลและรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็น “ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์” ได้ อันเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของพรรคหลังจากนี้

๖. ที่ประชุมร่วมฯ หวังว่า แม้ นายปดิพัทธ์ จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอีกต่อไป แต่เขาจะยังขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนถูกรับเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร และต้องวางตนเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐

พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน มาร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกัน ...

สรุปความสั้่นๆคือ พรรคก้าวไกลขับ "รองอ๋อง" ออกจากพรรค เพื่อฝากเลี้ยง "รองอ๋อง" กับพรรคอื่น ซึ่งน่าจะเป็นพรรคเป็นธรรม ให้ "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างเต็มภาคภูมิ

ใครจะเปลี่ยนประเทศกับพรรคก้าวไกลก็เชิญครับ ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเสียแล้ว

ไปดูข้อบังคับพรรคก้าวไกลกันหน่อย เผื่อเจออะไรให้ว้าวุ่นเสียวสันหลังกัน

ข้อบังคับพรรคข้อ ๖๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

 (๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๒ เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกพรรคมิได้

 (๔) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน

 (๕)พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น

 (๖) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรค หรือยุบพรรคการเมืองการลาออกของสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (

๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) หากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมติของพรรคต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค

ถามพรรคก้าวไกลง่ายๆ ขับ "รองอ๋อง" ออกจากพรรคด้วยสาเหตุอะไร

ตาย ไม่ใช่แน่นอน

ลาออก ก็จบเพราะหมดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ด้วย

ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖๒ ก็ไม่ใช่ไม่งั้่นกกต.คงไม่รับรองให้เป็นส.ส.

ไม่เสียค่าบำรุงพรรคอย่างนั้นหรือ ถ้าใช่ยังมีหน้าเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ อยู่ได้ไง

ยุบพรรคก็ไม่ใช่

เหลืออยู่ข้อเดียวครับคือ (๕)  ทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น!

"รองอ๋อง" ทำผิดอะไรร้ายแรง เลี้ยงหมูกระทะ โพสต์รูปกระป๋องเบียร์โชว์ หรือไปดูงานสิงคโปร์ 

ในแถลงการณ์พรรคก้าวไกลไม่ได้บอก แถมยังมีมติขับออกด้วยความชื่นชมว่า "รองอ๋อง" จะไปได้ดีกับตำแหน่งรองประธานสภาฯ

แบบนี้เขาเรียกว่าสมคบคิด เพื่อให้ตำแหน่งทางการเมืองยังอยู่ในกลุ่มตัวเองต่อไป

เฮ็งซวยครับ ไม่สนใจทั้งเรื่องสปิริต และจริยธรรมทางการเมือง

เป็นที่รู้กันครับว่า การขับส.ส.ออกจากพรรค จะทำกันก็ต่อเมื่อส.ส.คนนั้นกระทำการขัดนโยบายพรรค เหมือนเป็นการลงโทษ

กระบวนการเดียวกับที่พรรคอนาคตใหม่เคยขับ ๔ ส.ส.

มีน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี และ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ออกจากพรรค เพราะสร้างความเสื่อมเสีย

แล้ว "รองอ๋อง" ทำเสียหายตรงไหน

งานนี้ "นักร้อง" ต้องขยับแล้วครับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

องคมนตรี

อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย การขึ้นมาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย นานวันเริ่มจะมีข้อเปรียบเทียบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เห็นกันบ้างแล้ว

เป้าหมายก้าวไกลคืออะไร?

ลองอ่านดูครับ.... "ชัยธวัช ตุลาธน" หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง นิรโทษกรรม ๑๑๒ มีเนื้อหาดังนี้

นิรโทษกรรม-สำนึก

สงสัยเพราะติดคุก ๑๕ เดือน ข้อมูลบางอย่างจึงขาดหาย ออกมาเที่ยวนี้ "เทพไท เสนพงศ์" ทำราวกับตัวเองเหลือนิ้วมา ๓ นิ้ว

มรดกบาป 'ก้าวไกล'

ได้พรรคใหม่เป็นที่เรียบร้อย... อดีต ๒ สส.พรรคก้าวไกลที่ถูกขับพ้นพรรค หาพรรคใหม่จนเจอ

หมาใกล้ตาย

ลุ้นกันตัวโก่ง เมื่อไหร่พรรคก้าวไกลจะพูดถึง "ชั้น ๑๔" ตายตาหลับแล้วครับ

กระทงอย่าหลงทาง

ขวางหูขวางตาไปเสียหมด! นั่งไถโทรศัพท์ กะจะดูบรรยากาศแสงสีเสียงวันลอยกระทง ดันไปเจอพวกผ่าเหล่า ต่อต้านประเพณีลอยกระทงซะงั้น