ตร.นำเงิน 63 ล้านมอบคืน 'วัดห้วยด้วน' หลังตามยึดจากกลุ่มไวยาวัจกร-คนใกล้ชิด

23 พ.ย.2564 - ที่วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมกันถวายเงินคืนแด่พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ปญุ ญกาโม) จํานวน 63,034,470 บาท จากการติดตามเงินจากลูกศิษย์และคนใกล้ชิด

ตามนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. ซึ่งเป็นผู้ควบคุม อํานวยการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประกอบด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รอง ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.๑ บก.ปปป. พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์ ผกก.๒ บก.ปปป. พ.ต.อ.พยงศ์ เอี่ยมสกุล ผกก. 3 บก.ปปป. พ.ต.อ.รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์ ผกก.4 บก.ปปป. พ.ต.อ.เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปปป. พร้อมกับพวก

ได้ประสานการปฏิบัติกับตํารวจภูธรภาค 6 ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ และ พ.ต.อ.อนุศักดิ์ เข็มทอง ผกก.สภ.ห้วยคต รรท.ผกก.สภ.หนองบัว

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทําการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มไวยาวัจกรของวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และคนใกล้ชิดพระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อพัฒน์ ปญฺญกาโม เจ้าอาวาส วัดห้วยด้วน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัฒน์ฯ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ว่ากลุ่มไวยาวัจกรของวัดห้วยด้วน และ คนใกล้ชิดซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วน และ มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจนิมนต์และ การดูแลสุขภาพของหลวง พ่อพัฒน์ฯ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี พร้อมขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อพัฒน์ฯ

ได้มีการลงพื้นที่ทําการสืบสวนสอบสวน พบว่าหลวงพ่อพัฒน์ฯ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มี ชื่อเสียง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีความเมตตาสูง จนทําให้มีประชนชนและลูกศิษย์ เลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือจํานวนมาก จึงทําให้มีผู้มาขอให้หลวงพ่อพัฒน์ฯ ปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ และถวาย เงินแด่หลวงพ่อพัฒน์ฯ เป็นเงินปีละกว่าร้อยล้านบาท หลวงพ่อจะนําเงินที่ได้รับถวายใช้ในการทํานุบํารุงศาสนาและให้หน่วยงานที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงพยาบาล และโรงเรียนต่างๆ จํานวนมาก โดยไม่ได้นําเงินไปใช้ในทางส่วนตัว
ได้ตรวจสอบกลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดหลวงพ่อพัฒน์ฯ คือ นายเสนาะ ทองปรอน นางชัญญา เพชรสายบัว และนางบุญเชิด สุขจิตร ทั้ง 3 ราย ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง พบว่ามีการนําเงินไปเข้าบัญชีในชื่อตนเอง จํานวน 7 บัญชี รวมเป็นเงิน 63,034,470 บาท

เชื่อว่าเป็นเงินของหลวงพ่อพัฒน์ฯ จึงได้อายัดเงินในบัญชี ดังกล่าวไว้ และเข้าตรวจสอบภายในวัดห้วยด้วน พร้อมได้ตรวจยึดเอกสารและหลักฐานต่างๆ นํามาตรวจสอบ

สอบถามหลวงพ่อพัฒน์ฯ ได้ความว่าเงินที่ได้รับการถวาย หลวงพ่อพัฒน์ฯ จะให้ กลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดนําเงินไปฝากในบัญชีส่วนตัวเพื่อสะดวกในการเบิกเงินมาใช้ ในการสร้างเจดีย์กลางน้ําและสาธารณประโยชน์ ซึ่งจําได้ว่ามอบเงินให้ไปฝากประมาณ 28 ล้านบาท เท่านั้น และเมื่อถึงกําหนดการจ่ายค่างวดก่อสร้างเจดีย์กลางน้ํา หลวงพ่อพัฒน์ฯ ได้ให้นายเสนาะฯ ไปถอนเงิน จํานวน 15 ล้านบาท เพื่อมาจ่ายให้กับผู้รับเหมา แต่นายเสนาะฯ ไม่ยอมถอนเงินมาให้ ทําให้หลวงพ่อพัฒน์ฯ ต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายค่าก่อสร้าง เจดีย์กลางน้ําแทน

จากการสืบสวนเบื้องต้นไวยาวัจกรทั้ง 3 ราย รับว่าเงินจํานวน 63 ล้านบาท เป็นเงินของ หลวงพ่อพัฒน์ฯ และยินยอมทําบันทึกสมัครใจถอนเงินจํานวนดังกล่าวมาถวายคืนแด่ หลวงพ่อพัฒน์ฯส่วนเงินในบัญชีธนาคารของนายเสนาะฯจํานวน 1 บัญชีเป็นเงิน 7.9 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ การกระทําของไวยาวัจกรวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) ทั้ง 3 ราย ที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งพนักงานสอบสวนของ บก.ปปป. ได้แสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นไว้แล้วนั้น

พนักงานสอบสวน บก.ปปป. ต้องส่งสํานวนการสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีการกระทําผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือไม่ ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตัวเองรอบพื้นที่บ่อดินขาว จ.นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่รอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

รฟท.ผุด 'ตาคลี แซนบ๊อกซ์' หนุนเชื่อมขนส่งทางราง

การรถไฟฯ จับมือจ.นครสวรรค์ ชู”ตาคลี แซนบ๊อกซ์”ต้นแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่อ.ตาคลี หวังให้เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญในระบบการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

รวบเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ยักยอกเงินหลวง รวม 84 ล้านบาท

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)และนายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. แถลงผลการจับกุมของ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ซ้อนแผนรวบ 'ปลัดอำเภอ' เรียกเงิน 1 แสน ค่าขอต่อใบอนุญาตโรงแรม อ้างเอาไปดูแลนาย

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รรท.ผบก.ปปป. นาย กฤษณ์ กระแสเวส รองเลขา ปปท.นายศิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐภูมิ 2 ป.ป.ท.ร่วมแถลงจับกุม น.ส.ฐิฌาพร คงเหมือน อายุ 42 ปี

รื้อเกลี้ยง 'แผงค้า' หน้าวัดพระธาตุพนม ปลดกรรมการวัดยกชุด ล้างบางมาเฟียเก็บค่าเช่า

จากกรณีมีคำสั่งจัดระเบียบพื้นที่ขายของ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อขึ้นทะเบียนองค์พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ภายหลังมีข้อพิพาทระหว่างทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม

ยกเลิกปิดวัด! คนคึกคักไหว้พระธาตุพนม ผู้ว่าฯเจรจายุติด้วยดี ผู้ค้ายอมถอยเข้าโซนนิ่ง

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม บรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงคึกคัก มีศาสนิกชนชาวพุทธจากทั่วสารทิศ เดินทางมากราบไหว้สักการบูชาองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี