ศาลปกครองยกคำร้อง ‘บีทีเอส’ เปิดทางรฟม.ประมูลสายสีส้มต่อ

‘ศาลปกครองกลาง’ยกคำร้องขอให้ระงับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  เปิดทาง ‘BEM-ITD’ เดินหน้าชิงประมูลรอบสอง

9 ส.ค.2565-ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ 1646/2564 คดีหมายเลขแดงที่ /25 ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดี คือ คณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ 2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีบริษัท บีทีเอส ยื่นศาลขอทุเลาการบังคับการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่ โดยศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี 

ทั้งนี้เห็นว่าเนื่องจากยังไม่สามารถคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนที่พิพาทได้ จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา (Care of Work) ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายที่ต้องใช้จ่ายในการดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา เฉลี่ยเดือนละ 41.26 ล้านบาท กรณีจึงรับฟังได้ว่า หากมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

ดังนั้น กรณีนี้จึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้องของบีทีเอส คาดว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จะเดินหน้าการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และประกาศผลและเข้าสู่การเปิดข้อเสนอซองที่ 2 ด้านเทคนิค และพิจารณาข้อเสนอต่อไปตามขั้นตอน

รายงานข่าวจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าตามที่ รฟม.ได้มีประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยต่อมาบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลเพิกถอนหรือยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 และเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) รวมทั้งประกาศกับมติที่เกี่ยวข้องด้วย

และขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามที่ BTSC ร้องขอ โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลางได้พิจารณาแล้วมีความเห็น โดยสรุปดังนี้

1. การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อประกอบการจัดทำประกาศเชิญชวนฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ประกาศคณะกรรมการ PPP) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563

2. ประกาศเชิญชวนฯ ได้เผยแพร่ตามขั้นตอนเป็นระยะเวลากว่า 60 วันก่อนกำหนดวันเปิดรับซองเอกสารในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ PPP เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. 2563

3. ประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าวที่ได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างงานโยธาในระดับสูง เป็นไปเพื่อให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของเอกชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

4. ประกาศเชิญชวนฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 มีเอกชนผู้ซื้อเอกสาร RFP ทั้งในและต่างประเทศ รวม 14 ราย ซึ่งเห็นได้ว่ามีการเปิดกว้างให้เอกชนเข้าร่วมในการคัดเลือกมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นกว่าประกาศเชิญชวนฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ที่มีเอกชนผู้ซื้อเอกสาร RFP เพียง 10 ราย

5. การเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ไม่อาจมีเอกชนรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียวที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน แต่จะต้องเป็นกรณีที่มีเอกชนหลายรายร่วมกันเพื่อเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมลงทุน ประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิหรือกีดกัน BTSC มิให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ซึ่ง BTSC สามารถยื่นข้อเสนอได้เช่นเดียวกับเอกชนรายอื่นๆ

สำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ซึ่งภายหลังจากการรับซองเอกสารข้อเสนอฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่มีเอกชน 2 รายยื่นข้อเสนอ และได้เปิดซองข้อเสนอซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินของ รฟม. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง ยกฟ้องคดี 'บีทีเอส' ฟ้อง 'รฟม.' ชี้ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้อง นาย

หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 14 “กินเจ สุขภาพดี ราศีปัง”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เครือสหพัฒน์ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสยามพิวรรธน์ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน หนูด่วน ชวนกินเจ ปีที่ 14 “กินเจ สุขภาพดี ราศีปัง”

'บีทีเอส' จับมือมาเลเซียเดินหน้ารถไฟรางเบาเชื่อมไฮสปีดข้ามพรมแดนจากสิงคโปร์

“บีทีเอส” ร่วมทุนพันธมิตรมาเลเซีย ลุย รถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมไฮสปีด ข้ามพรมแดนจากสิงคโปร์มายังมาเลเซีย ปักธงเป็นผู้ให้บริการทุกรูปแบบ ตอบโจทย์การเดินทางผู้โดยสาร ทั้งพื้นที่ในประเทศ-ต่างประเทศ เน้นสะดวก-ปลอดภัย

'ศรีสุวรรณ' แนะ 'ชัชชาติ' อย่าเสี่ยงอุทธรณ์คดีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

'ศรีสุวรรณ' แนะ 'ชัชชาติ' อย่าอุทธรณ์คดีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะแพ้แน่นอนจากการทำผิดสัญญา ขีนทำเงินต้นและดอกเบี้ยพอกเป็นหางหมูเมื่อใด เจอทวงถามแน่

'ชัชชาติ' น้อมรับคำตัดสินศาลปกครอง เตรียมยื่นอุทธรณ์ ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างเดินรถให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชน