กพท.ร่ายยาวแจงดราม่าผู้โดยสารพิการไม่ได้รับบริการวีลแชร์ลงจากเครื่องบิน

กพท.ร่ายยาวแจงข้อเท็จจริงข่าวผู้โดยสารพิการไม่ได้รับบริการวีลแชร์ลงจากเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชี้ไทยมีกฎหมายเทียบเท่าสากล ย้ำต้องไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือผู้โดยสาร เตรียมผุดข้อกำหนดบังคับทุกแอร์ไลน์ หวังยกระดับตามมาตรฐานICAO

8 พ.ย.2565 – รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)แจ้งว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวระบุว่าผู้โดยสารหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิการ ได้เดินทางจากประเทศออสเตรเลียมายังประเทศไทยโดยแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างทางได้รับความสะดวกมาโดยตลอด แต่เมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กลับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินต่างชาติที่ให้บริการนั้นว่า

หากต้องการบริการเก้าอี้เข็น (Wheelchair) เพื่อลงจากเครื่องบินจะมีการคิดค่าใช้จ่าย ผู้โดยสารรายนี้จึงปฏิเสธและพยายามลงจากเครื่องบินด้วยตนเองจนเกิดภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และระดับมาตรฐานการบินของประเทศและการท่องเที่ยวของไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวในปัจจุบันอย่างมาก

ทั้งนี้ กพท.ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรายละเอียดแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเที่ยวบินดังกล่าว สายการบินไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสารว่าผู้โดยสารต้องการใช้เก้าอี้เข็นในห้องโดยสารจึงไม่มีข้อมูลในระบบ ประกอบกับเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลเที่ยวบิน ทำให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินที่สนามบินปลายทางไม่ได้รับการประสานเพื่อเตรียมรถเข็นไว้ล่วงหน้า

เนื่องจากเก้าอี้เข็นในห้องโดยสารนี้เป็นเก้าอี้เข็นขนาดพิเศษออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข็นผ่านทางเดินในห้องโดยสารภายในเครื่องบินได้โดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีนี้เป็นการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารจากบริเวณที่นั่งแถวที่ 8 มายังด้านหน้าบริเวณประตูทางออกเครื่องบินและเปลี่ยนถ่ายไปยังเก้าอี้เข็นส่วนตัวที่ผู้โดยสารเตรียมมาเองและขนมาเป็นสัมภาระมากับเที่ยวบินด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดหาเก้าอี้เข็นดำเนินการหลังเครื่องลงจอดและเมื่อผู้โดยสารอื่นๆ ลงจากเครื่องแล้ว จึงทำให้ผู้โดยสารต้องรอเป็นเวลานาน

สำหรับกรณีที่ผู้โดยสารให้ข้อมูลผ่านสื่อว่า เจ้าหน้าที่สายการบินแจ้งว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้น เวลาต่อมาสายการบินได้แถลงชี้แจงว่าสายการบินไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้ ซึ่งในสถานการณ์นี้ อาจเกิดปัญหาในการสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้โดยสารตัดสินใจปฎิเสธการรับบริการและการช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายตนจากแถวที่นั่งเพื่อไปขึ้นรถเข็นบริเวณประตูทางออกเครื่องบินเอง ตามที่ปรากฎเป็นข่าว

อย่างไรก็ตามแม้ว่าตามข่าวระบุว่าขณะนี้สายการบินได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแสดงความขอโทษต่อผู้โดยสารรายดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอคืนเงินค่าโดยสารและจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในสนามบินของประเทศไทย CAAT จึงขอชี้แจงเพื่อให้สาธารณะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

มาตรฐานการปฏิบัติสากล

ประเทศไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการผู้พิการตามมาตรฐานสากล ตามที่กำหนดในเอกสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Doc 9984: Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities) โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การไม่คิดค่าบริการสำหรับการช่วยเหลือแก่ผู้พิการให้ได้รับความสะดวก โดยสายการบินและสนามบินมีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน โดยการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม สำหรับกรณีการนั่งเก้าอี้เข็นออกจากประตูอากาศยานลงไปยังพื้นที่สนามบิน เป็นหน้าที่ของสายการบินที่จะต้องประสานงานกับสนามบินปลายทางเพื่อให้มีการจัดเตรียมการช่วยเหลือ

2.สายการบินอาจให้การช่วยเหลือผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยานโดยวิธีการอุ้ม (Hand-carrying) แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีวิธีการช่วยเหลืออื่นแล้ว และจะต้องกระทำโดยความยินยอมของผู้โดยสารรวมถึงพิจารณาแล้วว่าปลอดภัย กรณีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีพนักงานของสายการบินเสนอวิธีการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยการอุ้มลงจากเครื่องบินแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้โดยสาร

3.สนามบินทุกแห่งของประเทศไทย มีความพร้อมในการให้บริการและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทุกสายการบินทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติที่ปฏิบัติการบินเข้า/ออกและทำการบินภายในประเทศต่างทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้พิการ

ประเทศไทยมีมาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้พิการอย่างเคร่งครัด สายการบิน สนามบิน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติการในไทยจะต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนโดยไม่มีข้อแม้

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว กพท.จะพิจารณาใช้มาตรการตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครัด เช่น การแจ้งตักเตือนกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในระดับปฏิบัติการ หรือการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตทำการบิน (Flight permit) ในกรณีที่พบว่ามีการดำเนินนโยบายไม่เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

นอกจากนั้น ขณะนี้ กพท.ได้จัดทำร่างข้อกำหนด ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่สายการบินและผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดไว้บริการผู้โดยสารซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อยกระดับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้ทั้งกับสายการบินของไทยและสายการบินต่างชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เมื่อผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์และมีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการให้บริการผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว กพท. เรียก ‘นกแอร์’ คุยหลังถูกร้องเรียนปมยกเลิกเที่ยวบิน-เที่ยวบินล่าช้าบ่อย

กพท.เรียก สายการบิน’นกแอร์‘หลังยกเลิกเที่ยวบิน-เที่ยวบินล่าช้าบ่อย กำชับปรับแผนให้เหมาะสมเครื่องบินที่มี ถ้ายกเลิกเที่ยวบินต้องเช่าเหมาลำให้ผู้โดยสาร แนะสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบถึงปัญหา

'มวยไทย'เผยแพร่ที่'ฮ่องกง' สำเร็จด้วยดี มั่นใจบรรจุ อลป.2032 ที่ออสเตรเลีย

ปิดฉากด้วยความสำเร็จยิ่งใหญ่ "มวยไทย" ยกทัพบูมต่อเนื่องที่ฮ่องกง ในศึก "อีสต์ เอเชี่ยน มวยไทย แชมเปี้ยนชิพ 2023" โดยมีนักกีฬา 9 ชาติในเอเชียตะวันออกร่วมชิงชัยกันอย่างคึกคัก สุดปลื้มรัฐบาลไทยหนุนเต็มที่ดัน "มวยไทย" แพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลก เชื่อมั่นทุกภาคส่วนช่วยผลักดันเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ 2032 ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้สำเร็จ

9 สายการบินแห่จดทะเบียนใหม่รับอุตสาหกรรมการบินฟื้น

กพท.เปิดรายชื่อ 9 สายการบินจดทะเบียนใหม่ หนุนภาพอุตสาหกรรมการบินไทยฟื้นตัว การันตีแอร์ไลน์ในไทยยังฐานะการเงินแข็งแกร่ง มั่นใจปี 66 ผู้โดยสารพุ่ง 127 ล้านคน ส่วนปี 67 มั่นใจเป็นปีแห่งการฟื้นตัว

'ก้อง'สตาร์ทแถว6 ลุ้นมีแต้มที่ออสเตรเลีย แข่งเช้าอาทิตย์22ต.ค.07.15 น.

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" เจองานสุดท้าทายหลังคว้ากริดที่ 16 ในศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 16 รายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ลุ้นล่าอันดับกลุ่มหน้าในวันอาทิตย์นี้ที่ ฟิลลิปไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

'อินโดนีเซีย' กวักมือชวน 'ออสเตรเลีย' เสนอตัวเจ้าภาพร่วมบอลโลก 2034

เอริค ธอเฮียร์ ประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย หรือพีเอสเอสไอ ออกมาเปิดเผยว่าเวลานี้กำลังเจรจากับ ออสเตรเลีย เพื่อจับมือเสนอตัวร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2034 โดยมี มาเลเซีย กับ สิงคโปร์ เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็กต์ครั้งนี้ด้วย