บอร์ดดีอี เคาะแผนพัฒนาดิจิทัลไทยระยะ 3 ปูทางไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ World Digital

บอร์ดดีอี ประชุมส่งท้ายปี 65 เคาะแผนระดับชาติฯ ดันดิจิทัลเป็นหัวหอกหนุนไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ  World Digital Competitiveness Ranking

9 ธ.ค. 65 – พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นายภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)ฉบับปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการออกแบบกรอบการดําเนินงานตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2566–2570) เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของโลก และของประเทศไทยรวมทั้งแนวโน้มทิศทางการพัฒนาในอนาคต

สำหรับภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ 3  (Digital Thailand I I: Full Transformation) จะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่มุ่งเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Foundation) และระยะที่ 2 การทำให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (Digital Thailand I : Inclusion) 

โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จของกรอบการดำเนินงานฯ ในระยะที่ 3 ว่า ภายใน 5 ปี จะสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Digital Contribution to GDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Digital Competitiveness Ranking ขึ้นไปอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ อยู่ใน 3 อันดับแรกของอาเซียน ขณะที่สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy: DL) ของประชาชนคนไทยมีคะแนนมากกว่า 75 คะแนน 

“ในเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติด้านการพัฒนาดิจิทัลฯ ของประเทศไทยอยากเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญควบคู่กันไป ทั้งประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จะมุ่งเพียงด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้ รวมถึงอยากแนะนำให้มีการประมวลผลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ โดยทบทวนทุก 2 ปีเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง” พลเอก ประยุทธ์กล่าว  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ที่นำเสนอที่ประชุมพิจารณาดังกล่าว ยังให้ความสำคัญกับการกําหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล ครอบคลุมไปถึงระยะที่ 4 ที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่มีมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในระดับโลก (Global Digital Leadership) โดยภายในปี 2580 จะขยับมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Digital Contribution to GDP) ขี้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Digital Competitiveness Ranking อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก หรืออยู่ใน 2 อันดับแรกของอาเซียน และสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy: DL) ของประชาชนคนไทย มีคะแนนมากกว่า 85 คะแนน

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ (ร่าง) นโยบายฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยมีหลักการนำทาง (Leading Principle) สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล (Data Driven Nation) 2.มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลรอบด้าน (Digital Resilience) และ 3.มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อน และภาครัฐสนับสนุน (Private Lead, Government Support)

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลสรุปผลศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สรุปตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยที่สำคัญเป็นรายมิติตามกรอบตัวชี้วัดของ OECD ที่มีตัวเลขดีขึ้นหลายด้าน ได้แก่ มิติการเข้าถึง (Access) พบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนไทยในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 88.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.2 ในปี 2564  มิติการใช้งาน (Use) พบว่าสัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทยปี 2565 เท่ากับร้อยละ 85.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 84.3

มิติสังคม (Society) สัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุช่วง 55-74 ปี ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 63.1 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 48.8 มิติความน่าเชื่อถือ (Trust) พบว่า ผู้ประสบปัญหาถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัว เท่ากับร้อยละ 3.4ลดลง (ดีขึ้น) จากปี 2564 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และมิติการเปิดเสรีของตลาด (Market Openness) พบว่าสัดส่วนผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้า/บริการ ผ่านทางออนไลน์ไปตลาดต่างประเทศ สูงถึงร้อยละ 26.3 เทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.2 เป็นต้น

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ วันนี้ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness) เพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ สดช. ได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ ในระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และระยะยาว 10 ปี                     (พ.ศ. 2566-2575) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยกระดับประสิทธิผลของกลไกการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้เหมาะสมกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล 2) ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย โดยหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนคือ  ผลักดันให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือดิจิทัลคอนเทนต์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการไทยภายในประเทศ โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครืองมือสนับสนุน  3) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เหมาะสม  โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 4) เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ  ที่ครอบคลุมถึงการผลิตแรงงานให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งเป้าหมายสร้างงานจำนวน 4 ล้านคน ภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5) ส่งเสริมกระบวนการ Digital Transformation ในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริม e-Government และ e-Participation ในประเทศไทยในวงกว้าง

พร้อมกันนี้ เตรียมปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติภายในประเทศ ด้านตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การเก็บชุดข้อมูลมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดอันดับความสามารถของประเทศมีความแม่นยำ และอันดับดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอพื้นที่ให้ประชาชน! เปิดเวทีประชุมคู่ขนาน APEC 2022

เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ที่จะมาถึงสัปดาห์หน้านี้

ครม. ไฟเขียวเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 'มรดกโลก' สมัยสามัญกลางปี 66

ครม.ไฟเขียวไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 กรอบวงเงิน 350 ล้านบาท คาดช่วยสร้างโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศภายหลังโควิด -19

'นิโรธ' เฉลย 10 ส.ค. เหตุ 'ส.ส.เขต' มาประชุมไม่ได้

"นิโรธ" ผวา 10 ส.ค. ส.ส.เขตอาจมาประชุมถกกม.ลูกไม่ได้ เหตุวันผู้ใหญ่บ้านกำนัน เป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ต้องรักษาฐานเสียง โอดจะมาว่าพลังประชารัฐเล่นเกมก็ไม่เป็นธรรม  อ่อนใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด  

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเวทียูเอ็นฯ ยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

นายกฯ ไทย-ญี่ปุ่น ดันร่วมมือเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ชื่นชมไทยช่วยผู้หนีภัยสู้รบเมียนมา

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือทวิภาคีกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญว่า

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงาน 'OECD' ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงพิธีเปิดตัวรายงาน “OECD Integrity Review of Thailand 2021” ย้ำความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการจะช่วยยกระดับขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศ