คลังโชว์ตัวเลขไตรมาส 1 รายได้ส่งคลังทะลุ 6.22 แสนล้าน

“คลัง” กางตัวเลขฐานะไตรมาส 1 ปีงบ 2567 รายได้นำส่งคลัง 6.22 แสนล้านบาท แผ่วกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.68 หมื่นล้านบาท โชว์เบิกจ่าย 9.63 แสนล้านบาท กู้ชดเชยขาดดุล 2 หมื่นล้านบาท ดันยอดเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2566 แตะ 2.09 แสนล้านบาท

14 ก.พ. 2567 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.-ธ.ค.66) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 622,652 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 16,897 ล้านบาท คิดเป็น 2.6% โดยการนำส่งรายได้ของหน่วยงานอื่นและกรมศุลกากร ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วมีรายได้พิเศษรวม 36,223 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การนำส่งรายได้ของกรมสรรพสามิต (ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน) และรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วมีการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ขณะที่ในปีนี้มีการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 2.5 และ 1 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ประกอบกับรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้บางส่วนเหลื่อมมาจากปีที่แล้ว

ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 963,782 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 77,356 ล้านบาท คิดเป็น 7.4% โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน 910,192 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 72,015 ล้านบาท คิดเป็น 7.3% และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน 53,590 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5,341 ล้านบาท คิดเป็น 9.1% โดยรายจ่ายปีปัจจุบัน ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน 859,136 ล้านบาท คิดเป็น 34.1% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2.522 ล้านล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 51,056 ล้านบาท คิดเป็น 7.7% ของงบลงทุน 662,188 ล้านบาท

โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 209,616 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'กรุงเทพโพลล์' ชี้คนไทยกล้าเริ่มทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปี66

กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ

'คลัง' คลอดใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)