"เคาน์เตอร์เซอร์วิส" ปลื้ม!รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 64

4 มี.ค.65- นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ อีกทั้งเป็นบริษัทแรกในไทยที่ริเริ่มและเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้บริการสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน” เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  ปลูกฝังวิถีการทำงานด้วยTQAธรรมชาติ บูรณาการแผนงานและกระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ ส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี 2549 และได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class: TQC) ถึง 4 ครั้ง จากความพยายามในการพัฒนางานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564 การันตีถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก

อย่างไรก็ดี บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2564  และเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมสู่ระดับโลก มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านสมรรถนะ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน