สพฐ.น้อมนำพระราโชบายในหลวงร.10 เพื่อความเป็นพลเมืองดี นำร่อง 588 โรงเรียน

23มิ.ย.65-ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน การน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี จึงได้จัดการประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน การน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์


รองเลขากพฐ. กล่าวต่อว่า การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบาย 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม วิถีคนดี คุณธรรมนำชีวิต หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพ และจิตอาสาด้วยหัวใจ โดยจะลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง 588 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระราชดำริฯ 19 กลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนผ่านเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันถอดบทเรียนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลกับโรงเรียนทั่วไป 29,265 โรงเรียน ในปีการศึกษาต่อไป

“เราต้องทำให้แนวคิดการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะไม่เพิ่มภาระงานใหม่ให้กับสถานศึกษา ครู นักเรียน แต่เป็นการปรับการดำเนินงานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก สร้างความรักและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘กนก’ จี้ ศธ. ต้องคืนครู ให้นักเรียนในชนบททันที

ส.ส.ปชป. ชี้สิ่งแรกที่ ศธ. โดยเฉพาะสพฐ. ต้องทำในทันที ไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปก็คือ การปรับระบบ และหลักเกณฑ์ การจัดสรรอัตราตำแหน่ง และเงินเดือนของครู ให้เพียงพอ

สพฐ.ถือโอกาส'รุก'ทำแนวทางพัฒนาจัดการเรียนรู้ เติมเต็มการ'ถดถอย'จากช่วงเรียนออนไลน์

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของนักเรียน และวิเคราะห์กรอบแนวคิดสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา