ศธ.จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น-นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565

14ก.พ.65-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลางจำนวน 195 คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติที่พวกเขาเติบโตและอาศัยอยู่ เพื่อเป็นวันพรุ่งนี้สำหรับประชาชนทุกคน ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมและ สนับสนุนน้อง ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เด็ก ๆ สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการต่อยอดทักษะฝีมือของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศธ. และรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจหรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมี “ผู้เรียน” คือ เด็กและเยาวชน “เป็นเป้าหมายของการพัฒนา” เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว อีกทั้ง ศธ.ได้มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของ “ความปลอดภัย” ไม่ว่าจะเป็นในมิติของกายภาพ หรือทางจิตใจ โดยมีกลไกในการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ภัยคุกคามต่อตัวผู้เรียนในทุกรูปแบบ ซึ่งเชื่อมไปถึง “โอกาสในการเรียนรู้” เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้ว การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เปรียบได้ดั่งมี “วัคซีน” หรือภูมิคุ้มกันในการเรียนรู้ท่ามกลางภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนอีกหลายแสนคนที่มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในห้วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เหล่านี้ก็เป็นผลจากการขับเคลื่อน และการทำงานหนักของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นตั้งใจทำให้แก่น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ และประเทศไทยของเรา

“ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกหน่วยงานที่ได้มีส่วนช่วยดูแลและให้โอกาสแก่น้อง ๆ เหล่านี้ในการได้รับขวัญกำลังใจ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อันเป็นผลจากการที่ทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพยายามฝึกฝนให้มีทักษะด้านต่าง ๆ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ จึงขอเป็นกำลังใจ และขอให้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นเกียรติประวัติที่งดงามให้กับตนเอง วงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ด้วย”รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกเด็กและเยาวชนดีเด่น คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน ประเภทที่สองเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ทักษะฝีมือวิชาชีพ, กีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศทั้ง 2 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 874 คน

“ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนของคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้พิจารณาวันที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่”ปลัด ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ทิ้งเด็กเดินทางผิด ไว้ข้างหลัง!  ผุดศูนย์เรียนรู้ ทักษะอาชีพ เปิดประตูชีวิตใหม่

“กสศ”.เปิดงานแนวรุกทางการศึกษา  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จับมือกรมพินิจฯ  เจาะกลุ่มเด็กในกระบวนการยุติธรรม  สร้างโอกาสทางการศึกษา เปิดเส้นทางชีวิตใหม่   ผุดศูนย์เรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั่วประเทศ เผยตัวเลขเด็กกลับไปทำผิดซ้ำลดลงต่อเนื่อง

'มัลลิกา' ชูแก้ประมวลกฎหมายอาญา คุ้มครองเด็กและเยาวชน

'มัลลิกา' พร้อมผู้สนับสนุนรวม 21 ส.ส.ประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมรัฐบาล เสนอแก้กฎหมายอาญา แทรกความผิดหนัก 'การกระทําผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์' กำหนดโทษแรง

ประมวลภาพ สุดอบอุ่น 'ลุงตู่' เปิดตึกไทยคู่ฟ้า พบปะพูดคุยเด็กและเยาวชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พบปะพูดคุยตัวแทนเยาวชนดีเด่น รับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ พร้อมยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ