ทส.-วช.วิจัยเร่งแก้มลพิษน้ำ-อากาศ-ขยะ

ทส.-วช. ขยายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาวิจัยป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำ-อากาศ-ขยะ เน้นใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งกรอบเวลา 5 ปี  

18 มิ.ย.2565 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากปัญหามลพิษทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย คพ. มีความร่วมมือกันในการผลักดันการใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา PM2.5 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563  คพ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยในประเทศไทย จัดทำโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในเชิงการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการเพื่อติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ำ อากาศ และขยะ  สำหรับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้ตกลงขยายขอบเขตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นการติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และขยะ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานแผนงานวิจัยด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างบูรณาการ เชื่อมโยงผลผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานสำคัญของประเทศ ภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการวิจัยเชิงรุก ด้วยการประชุมระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสู่การกำหนดแผนงานวิจัยตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ตามความต้องการ และใช้กลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วช. กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนผลผลิตและผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งมีการต่อยอด ขยายผลกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 


ในวันเดียวกัน คพ. และ วช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค สถาบัน องค์กรต่างๆ และภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำผลการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมมลพิษ’เตาเผาศพ’ ภัยสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

ปัญหาเรื่องร้องเรียนเตาเผาศพก่อมลพิษ ทั้งกลิ่นเหม็น  เขม่าควันดำ  แล้วยังมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5  มีอยู่เป็นระยะ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ 

ครม.เห็นชอบวันที่ 3 เม.ย.ของทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ” ด้าน “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” อธิบดีกรมน้ำบาดาล ชี้จะทำให้ประชาชนตระหนักในประโยชน์ของน้ำบาดาล

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ “วันที่ 3 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันน้ำบาดาลแห่งชาติ” ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)

ช่วยชาวบ้านประหยัดเงินได้ปีละกว่า 2 หมื่นบาท “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” อธิบดีน้ำบาดาล ส่งมอบน้ำบาดาลเสริมความมั่นคงชุมชนช่วยชาวบ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล

ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานน้ำบาดาลในพื้นที่หายาก เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบน้ำแร่ธรรมชาติ สะอาด บริสุทธิ์ มีคุณค่ามากมาย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการศึกษา

กทม. รายงานปริมาณฝน-ฝุ่นPM2.5 รอบ 24 ชม.

เพจ "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" โพสต์ข้อความว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ