ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง กกต. แต่งตั้งเลขาธิการกกต.

22 เม.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕