ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ขรก.การเมือง จำนวน 5 ราย

29 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๘/๒๕๖๕เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตำมที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
๒. สิบเอก คิมหันต์ ตลับนาค
๓. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล
๔. นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์
๕. นายอานนท์ แสนน่าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา