โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 329 ราย

28 ก.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลดีต่อทางราชการ จํานวน ๓๒๙ ราย ดังนี้

๑. นายหมู่ใหญ่ ก้อนทอง คุยบุตร เป็น นายหมวดตรี

๒. นายหมู่ใหญ่ กัมพล นกแก้ว เป็น นายหมวดตรี

๓. นายหมู่ใหญ่ กิตติพงษ์ อาจรัมย์ เป็น นายหมวดตรี

๔. นายหมู่ใหญ่ กิตติศักดิ์ ทรงราษี เป็น นายหมวดตรี

๕. นายหมู่ใหญ่ เกียรติศักดิ์ เพชรรักษ์ เป็น นายหมวดตรี

๖. นายหมู่ใหญ่ โกเมศ คงแดง เป็น นายหมวดตรี

๗. นายหมู่ใหญ จักรพันธ์ ใสสะอาดตา เป็น นายหมวด
ตรี

๘. นายหมู่ใหญ่ จําเริญ ชูชีพ เป็น นายหมวดตรี

๙. นายหมู่ใหญ่ จําลอง ภักเกษม เป็น นายหมวดตรี
๑๐. นายหมู่ใหญ่ ฉลอง ไชยศรี เป็น นายหมวดตรี

อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เฮลั่น 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ตบโบนัสประจำปี ให้ขรก.-ลูกจ้างกทม. สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 'เรือประมง' ที่ถูกใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 12)

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ