ประกาศกระทรวงเกษตรฯ 'เลขาฯรมช.มนัญญา' สิ้นสุดความเป็นขรก.การเมือง

15 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ

ด้วย นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์