ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 10 รายชื่อบอร์ดการเคหะชุดใหม่

ประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว ประธานและบอร์ดการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ 10 ราย พล.ต.เจียรนัยกอดเก้าอี้แน่นนั่งอีกหนึ่งสมัย

30 พ.ย.2565 - ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 277 ง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มีเนื้อหาว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (1 ตุลาคม 2562, 6 ตุลาคม 2563, 1 ธันวาคม 2563, 5 ตุลาคม 2564 และ 29 มีนาคม 2565) เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และลงวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้

1.พลตรี เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการ
2.นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการ
3.นายรณชัย จิตรวิเศษ กรรมการ
4.นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ
5.นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการ
6.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการ
7.นายชยงการ ภมรมาศ กรรมการ
8.พลเอก สุวิชา แก้วรุ่งเรือง กรรมการ
9.นายอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
10.นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้