กทม.ติดตามพัฒนา 3 คลองหลัก อึ้ง! คลองเปรมฯ ช่วงที่ 1 ฉลุยแต่ช่วงที่เหลือสุดอืด

รองปลัด กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนา 'คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ-คลองแสนแสบ' อึ้ง! คลองเปรมเสรร็จแค่ช่วงที่ 1 ส่วนช่วงที่เหลือยังอืด

19 ม.ค.2566 - ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมีเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้า 2.20% ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 6.90% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้า 26% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2566)

สำหรับการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อติดตั้งถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน จาก 21 เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง ได้ชุมชนต้นแบบ 48 ชุมชน 9,722 ครัวเรือน ติดตั้งถังดักไขมันในปี 2565 จำนวน 2,877 ถัง ทำการประเมินผลการใช้งาน 679 ถัง ใช้งานได้ดี 647 ถัง ชำรุด 32 ถัง

ด้านการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ กทม. จำนวน 1,211 แห่ง แบ่งเป็น อาคารรัฐวิสาหกิจและอาคารราชการรัฐนอกสังกัดกทม. 657 แห่ง เป็นอาคารราชการในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 286 แห่ง นอกพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 371 แห่ง และอาคารราชการของรัฐในสังกัด กทม. 554 แห่ง เป็นอาคารราชการในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 177 แห่ง นอกพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 377 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียไปบำบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร

ด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียต้นทางของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากคลองแสนแสบ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ 21 เขต ประกอบด้วย อาคารประเภท ก และ ข (รับผิดชอบโดยกรมควบคุมมลพิษ) จำนวน 1,182 แห่ง อาคารประเภท ค (รับผิดชอบโดย กทม.) จำนวน 135 แห่ง โรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 (รับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม) จำนวน 275 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,592 แห่งสำหรับสถานประกอบการประเภท ค กลุ่มเป้าหมายที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย 1.หอพัก 165 แห่ง 2.อาคารชุด 17 แห่ง และ 3.โรงแรม 13 แห่ง รวมทั้งสิ้น 195 แห่ง สำนักอนามัยตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ ผ่านเกณฑ์ 39 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์และออกคำแนะนำ 102 แห่ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได้และออกคำแนะนำ 54 แห่ง

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 50 เขต มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด 10,963 หลัง รื้อย้ายแล้ว 2,428 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,535 หลัง ส่วนการติดตั้งถังดักไขมันและแผนการติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา มีจำนวนบ้านเรือน17,966 หลัง เป้าหมายติดตั้งถังดักไขมันในปี 2566 จำนวน 4,765 หลัง ดำเนินการแล้ว 620 หลัง ด้านการกำจัดน้ำเสียของตลาด 12 ในความดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันครบถ้วน รวม 94 ถัง

ทั้งนี้ นายณรงค์ มอบหมายสำนักการระบายน้ำและทุกหน่วยงานสำรวจข้อมูลบ้านรุกล้ำให้ถูกต้อง ชัดเจน และเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการประสานความร่วมมือการบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจในพื้นที่กทม. และตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียจากต้นทางของสถานประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเร่งสำรวจและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง นอกจากนี้ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการและประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคลองฯ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อจะได้ขยายผลการพัฒนาคลองในพื้นที่ 50 เขตต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. เตือนชาวกรุง วันนี้ร้อนจัด เป็นอันตราย แนะงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกกรณี

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ กทม. โดยระบุว่า ในวันนี้ ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตรายมาก”

นายกฯ โชว์ปึ๊กทำงานร่วม 'ชัชชาติ' ไร้ปัญหา ป้อง ผู้ว่าฯทำเต็มที่-ไม่นิ่งนอนใจ

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร

อย่าเชื่อเฟกนิวส์! การันตี 'สะพานไทย-เบลเยียม' แข็งแรงดี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวทางโซเชียลมีเดีย

คนกรุงวันนี้สูดอากาศได้เต็มปอด! ฝุ่นพิษทุกพื้นที่ไม่เกินมาตรฐาน

กองจัดการคุณภาพอากาศเผยอากาศเมืองกรุงวันนี้ดีมาก เหมาะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว คาด 29 มี.ค.-2 เม.ย. อากาศดีต่อเนื่อง แต่ 3-4 เม.ย.ต้องลุ้นฝุ่นจากตะวันตกข้ามพื้นที่!

หายใจโล่ง วัดฝุ่นละออง PM2.5 เมืองกรุง ทุกพื้นที่ไม่เกินมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร