ประกาศ! หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตราย-เจ็บป่วยอันมิใช่จากการทำงาน

20 ก.พ.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงรายการอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคสำหรับผู้ประกันตนและคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก(1) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

(2) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อ 3 ให้สำนักงานจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานและได้สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ในกรณีที่ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนในรายการใดที่ไม่มีในบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน ให้อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบ บัดรักษาโรค แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ หรือกรณีมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายการที่มีอัตราสูงกว่าที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณารายการนั้นเป็นรายกรณี

ข้อ 5 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับรายการที่มีการปรับลดอัตราลงตามประกาศฉบับนี้ ให้ยังคงได้รับในอัตราตามประกาศฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนถึงวันที่สถานพยาบาลได้รับแจ้งประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์
ประธานกรรมการการแพทย์

140D039S0000000001400

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งผลงาน 'รัฐบาลดิจิทัล' เปิดบริการสมัครมาตรา 39 ประกันสังคม ผ่าน e-Self Service

“รัฐบาลดิจิทัล” หนุนทุกหน่วยงานเพิ่มความสะดวกคนไทยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปิดบริการล่าสุดจาก สปส. ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ดำเนินการผ่านระบบ e-Self Service ได้ รู้ผลใน 2-4 วัน ส่งเงินสมทบได้ทันทีผ่านหลายช่องทางให้เลือก

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ทั้งราคาพลังงาน - แรงงาน - SME

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ดันแก้ปัญหาครบทุกมิติ ตั้งแต่ค่าพลังงาน ปัญหาแรงงาน ช่วยเหลือ SME และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

‘บิ๊กป้อม’ ประกาศยกระดับแรงงาน ลั่นคนอีสานต้องรวย

พรรค พปชร.มี นโยบายในการยกระดับแรงงานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยเรามีเป้าหมายในการยกระดับภาคอีสานให้เป็นแหล่งงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ

นายกฯ ปราศรัยวันแรงงานแห่งชาติ ย้ำทุกคนเป็นบุคลากรสำคัญพัฒนาประเทศ

นายกฯ ปราศรัยวันแรงงานแห่งชาติ ปี 66 ส่งความระลึกถึง ปรารถนาดี ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ย้ำทุกคนเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ