โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 33 ราย


20 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๓(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๓๓ ราย ดังนี้

๑. พลตำรวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล เป็น พลตำรวจเอก

๒. พลตำรวจโท มโนช ตันตระเธียร เป็น พลตำรวจเอก

๓. พลตำรวจตรีชัยพงษ์ ทรงพลนภจร เป็น พลตำรวจโท

๔. พลตำรวจตรี บุญชัย ฤาชัยสา เป็น พลตำรวจโท

๕. พลตำรวจตรี ประกาศ พงษ์พานิช เป็น พลตำรวจโท

๖. พลตำรวจตรี พิมล บำรุง เป็น พลตำรวจโท

๗. พลตำรวจตรี มนตรี สีทอง เป็น พลตำรวจโท

๘. พลตำรวจตรี วินัย ทับทอง เป็น พลตำรวจโท

๙. พลตำรวจตรี อมร ศรีทุนะโยธิน เป็น พลตำรวจโท

๑๐. พลตำรวจตรีหญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ เป็น พลตำรวจโทหญิง

๑๑. พันตำรวจเอก คลัง เสถียรธนเศรษฐ์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๒. พันตำรวจเอก ธัชพล สิทธิวงค์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๓. พันตำรวจเอก นิรันดร์ โรหิตาคนี เป็น พลตำรวจตรี

๑๔. พันตำรวจเอก ประสพชัย เสวกพันธุ์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๕. พันตำรวจเอก ปัญจพล ช านาญหมอ เป็น พลตำรวจตรี

๑๖. พันตำรวจเอก โผนชัย ครองยุทธ เป็น พลตำรวจตรี

๑๗. พันตำรวจเอก ยุทธนา ขันติศุข เป็น พลตำรวจตรี

๑๘. พันตำรวจเอก วัตร์ธนา มีข า เป็น พลตำรวจตรี

๑๙. พันตำรวจเอก สมาน สุขหร่อง เป็น พลตำรวจตรี

๒๐. พันตำรวจเอก สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร เป็น พลตำรวจตรี

๒๑. พันตำรวจเอก เสมอ อ่อนมั่ง เป็น พลตำรวจตรี

๒๒. พันตำรวจเอก อนุ เนินหาด เป็น พลตำรวจตรี

๒๓. พันตำรวจเอกหญิง ชัญญา ภมรศิริ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๔. พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา พันธุ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๕. พันตำรวจเอกหญิง ณัฐฐินี อยู่ยง เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๖. พันตำรวจเอกหญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๗. พันตำรวจเอกหญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๘. พันตำรวจเอกหญิง พิศมัย ใจหาญ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๒๙. พันตำรวจเอกหญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๓๐. พันตำรวจเอกหญิง ศิริพร ลบล้ าเลิศ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๓๑. พันตำรวจเอกหญิง ศิริมา เขมะเพชร เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๓๒. พันตำรวจเอกหญิง สมสุข ภาณุรัตน์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

๓๓. พันตำรวจเอกหญิง สายใจ วงศ์วานิช เป็น พลตำรวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

140B012N0000000000200

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

ด่วน! มติ 8:1 ศาล รธน.ชี้ พ.ร.ก.ขยายเวลาใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ออก พ.ร.ก.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ชี้ กม.ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.พ.2566