พระราชทาน 'เหรียญชัยสมรภูมิ' กรณีสงครามเกาหลีแก่ทหาร 9 ราย

27 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลีให้แก่ข้าราชการทหาร จำนวน ๙ ราย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกกำลังสหประชาชาติ ด้วยความเสียสละอดทน และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของมิตรประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป ดังนี้

๑. พันเอก กำธร เกิดท่าไม้
๒. พันโท กฤษณพงศ์ เกิดทองคำ
๓. จ่าสิบเอก สุปรีย์ ฤทธิสุข
๔. จ่าสิบเอก เจษฎาวัฒน์ เณรชู
๕. จ่าสิบโท อนุชา เทียบเศียร
๖. จ่าสิบตรียงยุทธ เหนียวแน่น
๗. จ่าสิบตรีสุขสันต์ เหล่าศรีชัย
๘. จ่าสิบตรีภาณุพงศ์ แสนแก้ว
๙. จ่าสิบตรีสิทธิณัฐ ชื่นชม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งจำนวน 9 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม