โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง 9 ราย

28 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. นางพัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๓. นางนฤมล วรรณกูล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔. นางนงนุช มายะการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว


บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นางเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. นายสมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. นางปนัดดา วิรัชนิดากุล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

๕. นายเชาวลิต ฉางวัง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีผลบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส.ช่วยหาเสียงได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ความว่า

ทั่นโรมมาแล้ว! ยื่น ก.ต.สอบผู้พิพากษาเพิกถอนหมายจับ ส.ว.ทรงเอ

โรมยื่น ก.ต.สอบ ผู้พิพากษาเพิกถอนหมายจับ ส.ว.ทรงเอ ชี้เหตุการปฏิบัติตามกฎหมายต้องเสมอภาค ไม่แบ่งเเยกคนธรรมดาบุคคลสำคัญ

เหิมหนัก! อมรัตน์อัดศาลทำตัวเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ

อมรัตน์ถามศาลเป็นเครื่องมือของใคร ไต่สวนถอนประกันตะวันเอง ย้ำต้องผดุงความยุติธรรมให้คนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้มีอำนาจ

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง