นายกฯ แนะบอร์ด SCC ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ 'ระเบียงสังคม' ปรับตัวให้ทันโลกยุคใหม่

นายกฯ ย้ำขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ให้โครงการที่เป็นประโยชน์ประชาชน ขับเคลื่อนต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

26 พ.ค.2566 - เวลา 13.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor: SCC) เข้าพบเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีนางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการขับเคลื่อนฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานวัตถุประสงค์ ลักษณะและแผนงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษ “ระเบียงสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพ “คน” กลุ่มเปราะบางในการแก้ปัญหาเพื่อ “อยู่รอด เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความสุข” รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของ SCC ที่ “สอดคล้อง” กับนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนการทำงานที่ “เสริม” สิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาตลอดสมัย และการดำเนินงานการสนับสนุน การทำงานร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับทราบถึงพื้นที่ดำเนินการ (ชุมชนเขตทวีวัฒนา : ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ-พื้นที่ชุมชนบริเวณโรงเรียนทีปังกรฯ) คนกลุ่มเปราะบาง ปัญหาสำคัญของชุมชน ความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข แผนความร่วมมือ และเป้าหมายที่จะดำเนินการในระยะ 3-4 เดือน โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการผสานพลังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้นำภาคธุรกิจเข้ามาช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายสร้างศักยภาพ “คน” อยู่รอด เข้มแข็ง มีคุณธรรม มีความสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลังตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ และความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการทำงานต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์ของโลกยุคใหม่ คือ VUCA World ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ “ระเบียงสังคม” ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลก็ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้โครงการเพื่อสังคมซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมให้พิจารณานำหลักการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าของรัฐบาล 5 มิติ ทั้งมิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยให้มีการกำหนดพื้นที่นำร่องที่สามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น ในพื้นที่มีปัญหามาก หรือพื้นที่ติดชายแดนและชนเผ่า และค่อย ๆ ขยายไปสู่พื้นที่อื่นตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนต่อไป

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมและประเทศเดินหน้าได้อย่างสงบสุขภายใต้โลกยุคใหม่ VUCA World คือทุกคนต้องมีความรักสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมถึงการให้ความสำคัญสถาบันครอบครัว และเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาที่มีคุณภาพทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน โดยครูต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์และเป็นแบบ Active Learning คือกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ เพราะสิ่งนี้คืออนาคตของประเทศไทย

สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor) มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำมาพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมแก่คนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของโลกยุคใหม่ สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ ทั้งนี้ โครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor: SCC) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการพิเศษเช่นเดียวกับการจัดการของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในเชิงสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมทันกาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสธ.หิ เดือด ขยี้ 'รังสิมันต์-ก้าวไกล' เละ

นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาทวงสปิริต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

'บิ๊กตู่' บอกครม. ไม่ต้องเสียใจ ทำงานให้บ่อยพูดให้น้อย เร่งโชว์ผลงานอนาคตจะได้รู้ใครทำ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ระบุว่า เรามีเวลาทำงานอีกนานพอสมควร