พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเกาหลี 9 ราย

ราชกิจจานุเบกษา25 มิ.ย.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลีให้แก่ข้าราชการทหาร จำนวน ๙ ราย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมในสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำลังสหประชาชาติ ด้วยความเสียสละ อดทน และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของมิตรประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนี้

๑. นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส
๒. พันโท จักรพันธ์ หงษ์ทอง
๓. จ่าสิบเอก เทิดเทียนทอง ถวิลการ
๔.จ่าสิบเอก พัชระ นาเทเวช
๕. จ่าสิบโท ไกรภพ ภูงามนิล
๖.จ่าสิบตรี สมโภชน์ แนมขุนทด
๗. สิบเอก ภูภูมิ โพธิ์นอก
๘. สิบเอก มงคลชัย ชัยยัญโต
๙. สิบเอก ชัยชนะ สดคมขำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด