โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ 'พระอาจารย์เสริมพร' เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

26 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรวรคุณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา