โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'คณะกรรมการกฤษฎีกา' จำนวน 136 ราย 'บิ๊กเนม' พรึ่บ

8 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๓๙ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวได้ครบกำหนดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๓๖ ราย ดังนี้

๑. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ๒. นายกฤษฎา บุญราช ๓. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ๔. คุณหญิงกษมา วรวรรณณ อยุธยา ๕. นายการุณ กิตติสถาพร ๖. นายก าชัย จงจักรพันธ์ ๗. นายเกริก วณิกกุล ๘. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ๙. นายเกษม สุวรรณกุล ๑๐. นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ

๑๑. นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ๑๒. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล ๑๓. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ๑๔. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ๑๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ๑๖. นายคณิตณ นคร ๑๗. นายคุรุจิต นาครทรรพ ๑๘. นายเคียง บุญเพิ่ม ๑๙. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ ๒๐. นายจรัญ ภักดีธนากุล

๒๑. นางจริยา เจียมวิจิตร ๒๒. นายจรูญ อินทจาร ๒๓. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ๒๔. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล ๒๕. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ ๒๖. นางโฉมศรี อารยะศิริ ๒๗. นายชยธรรม์ พรหมศร ๒๘. นายชีพ จุลมนต์ ๒๙. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ๓๐. นายชุมพร ปัจจุสานนท์

๓๑. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ๓๒. นายณรงค์ ใจหาญ ๓๓. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ๓๔. นายดิเรก อิงคนินันท์ ๓๕. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ๓๖. นายเดชาภิวัฒน์ณ สงขลา ๓๗. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ๓๘. นายทักษพล เจียมวิจิตร ๓๙. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ๔๐. นายธงทอง จันทรางศุ

๔๑. นายธนะ ดวงรัตน์ ๔๒. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ๔๓. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ๔๔. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ๔๕. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ๔๖. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ๔๗. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ๔๘. นายเธียรชัยณ นคร ๔๙. นายนคร ศิลปอาชา ๕๐. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

๕๑. นายนพดล เภรีฤกษ์๕๒. นายนพดล เฮงเจริญ ๕๓. นายนพนิธิ สุริยะ ๕๔. นายนรชิต สิงหเสนี ๕๕. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ๕๖. นายนัฑ ผาสุข ๕๗. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ๕๘. นายนิพนธ์ ฮะกีมี ๕๙. นายบดี จุณณานนท์ ๖๐. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

๖๑. นายบุญปลูก ชายเกตุ ๖๒. พลต ารวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ๖๓. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ๖๔. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ๖๕. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ๖๖. นายประพันธ์ นัยโกวิท ๖๗. นายประสงค์ พูนธเนศ ๖๘. นายประสงค์ วินัยแพทย์๖๙. นายประสพสุข บุญเดช ๗๐. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

๗๑. นายปรีชา วัชราภัย ๗๒. พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ๗๓. นางปัจฉิมา ธนสันติ ๗๔. นายปัญญา ถนอมรอด ๗๕. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ๗๖. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร ๗๗. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญณ อยุธยา ๗๘. นายไผทชิต เอกจริยกร ๗๙. ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ๘๐. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

๘๑. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช๘๒. นายพชร ยุติธรรมดำรง๘๓. นายพนัส สิมะเสถียร ๘๔. คุณหญิงพรทิพย์ จาละ๘๕. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล ๘๖. นางสาวพวงเพชร สารคุณ ๘๗. นายพสุ โลหารชุน ๘๘. นายพินัยณ นคร ๘๙. นายไพโรจน์ วายุภาพ ๙๐. นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

๙๑. นายมนัส แจ่มเวหา ๙๒. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ๙๓. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ๙๔. นายวรรณชัย บุญบำรุง ๙๕. นายวศิน ธีรเวชญาณ๙๖. นายวันชัย ศารทูลทัต ๙๗. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ๙๘. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ๙๙. พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ ๑๐๐. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

๑๐๑. นายศรีราชา วงศารยางกูร ๑๐๒. นายศักดา ธนิตกุล ๑๐๓. พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง ๑๐๔. นายสบโชค สุขารมณ์ ๑๐๕. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ๑๐๖. นายสมชัย ฤชุพันธุ์๑๐๗. นายสมชาย พงษธา ๑๐๘. นายสมยศ เชื้อไทย ๑๐๙. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ ๑๑๐. นายสวัสดิ์ โชติพานิช

๑๑๑. นายสีมา สีมานันท์ ๑๑๒. นายสุขุม กาญจนพิมาย๑๑๓. นางสุดา วิศรุตพิชญ์ ๑๑๔. นางสุดาศิริ วศวงศ์ ๑๑๕. นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล ๑๑๖. นายสุนทร ทรงฤกษ์ ๑๑๗. นายสุนทร มณีสวัสดิ์ ๑๑๘. นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ ๑๑๙. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ๑๒๐. นายสุรพล นิติไกรพจน์

๑๒๑. นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ๑๒๒. นายสุรินทร์ นาควิเชียร ๑๒๓. นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส ๑๒๔. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ๑๒๕. นายอนันต์ จันทรโอภากร ๑๒๖. นายอมร จันทรสมบูรณ์ ๑๒๗. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ๑๒๘. นายอักขราทร จุฬารัตน ๑๒๙. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ ๑๓๐. นายอัชพร จารุจินดา

๑๓๑. นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ ๑๓๒. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ๑๓๓. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ๑๓๔. นายอาษา เมฆสวรรค์ ๑๓๕. นายอุดม คชินทร ๑๓๖. นายอุดม รัฐอมฤต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

T_0021

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัดระเบียบกักกันเอื้อ‘แม้ว’ ขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน

“วิษณุ” แจงระเบียบปฏิบัติต่อผู้กักกันราชทัณฑ์ไม่ได้เอื้อ   “ทักษิณ” ระบุถ้าศาลสั่งจำคุก ใช้การกักกันไม่ได้ ยันขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน 

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ