'พระราชินี' ทรงเปิดงานวันสตรีไทย สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง พัฒนาสตรีไทยอย่างยั่งยืน

4 ส.ค.2566 - เวลา 15.37 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย, นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ นายอนุกูล ปีดเแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย ประจำปี 2566 น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 แบ่งเป็น ประเภทสรรหา ประเภทองค์กร และประเภทจังหวัดรวมทั้งสิ้น 150 ราย

จากนั้นขบวนเทียนชนวนเพื่อทำพิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2566” เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูมถึงหน้าที่ประทับ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถวาย เปิดงาน“วันสตรีไทย ประจำปี 2566” ขณะนี้ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประทับพระราชอาสน์ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า “ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีงานเปิดวันสตรีไทย ประจำปี พุทธศักราช 2566 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยกับทุกๆ ท่านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ตามที่ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้รายงานว่า การจัดการวันสตรีไทยในปีนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทำ ตลอดจนพัฒนา ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองต่อไปได้

ดังนั้น หากทุกคนทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีจะได้ร่วมกันพิจารณาแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้สตรีไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึง เข้าใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวันสตรีไทยในปีนี้ จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาสตรีไทยดังที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอดอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเข้าขอเปิดงานวันสตรีไทย 2566 ณบัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและขออวยพรให้ทุกท่านมีความความเจริญทุกประการทั่วกัน “

จบแล้ว เสด็จลงจากเวที พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นที่มีความบกพร่อมทางการเคลื่อนไหว จำนวน1 ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการภายในห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ต่อมา ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, นิทรรศการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผลิตภัณฑ์ 904 และร้านโกลเด้น เพลซ, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อนเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนก

พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดมกุฎกษัตริยาราม-วัดราชประดิษฐ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุ-วัดราชโอรส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศ-วัดเทพศิรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

'ในหลวง พระราชินี' เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธ-วัดพระเชตุพน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

'ในหลวง' ทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง เชียงใหม่ 'พระราชินี' ทรงร่วมกีฬาฮอกกี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรันต์ พงษ์สิทธิถาวร