เปิดคำสั่งสภาม.รามฯ ถอด 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี ตั้ง 'สุวรรณี' รักษาการแทน

27 ธ.ค.2564 - จากกรณีมีกระแสข่าวว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ล่าสุดมีการเผยแพร่ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 125/2564 เรื่อง "แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี" มีรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศสำนักนายกลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 และจะครบวาระดำรงตำแหน่งวันที่ 11 กันยายน 2556 8 นั้น

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ 2541 และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ 2554 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อ

ศาสตร์ตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านข่าวประกอบ สะพัด 'รามคำแหง' เดือด! สภามหาวิทยาลัยฯสั่ง 'สืบพงษ์' หยุดปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

รามคำแหง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบ! ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอของ 'สืบพงษ์' ให้ทุเลาถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำร้องที่ ๒๘๐/๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๗๔๔/๒๕๖๖ ในคดีของศาล

ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนมติสภาม.รามฯ ถอด 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ. 12/2565 หมายเลขแดงที่ บ.116/2566 ระหว่าง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1 ศาสตราจารย์ สมบูรณ์ สุข

ศาลไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ สั่งคุ้มครองชั่วคราว ไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' ได้ ชี้นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีทันที พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

เปิดเอกสาร 'ม.รามฯ' แจงเลิกสัญญาจ้าง 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ม.ร. บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตามที่ ม.ร. ได้มีคำสั่งถอดถอนผู้ช่วย ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใ