กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'มช.' 2,368 คน แน่นหอประชุม

ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน

14 ม.ค.2565- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ท่าน และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายสมชัย สมัยสุต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะ
แพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์.

ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.cmu.ac.th/th/article/9f4f8e92-27db-471b-9b73-f4f5c5e70807

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

'บันทึก นึกอร่อย' สืบทอดตำรับอาหารวังของต้นเครื่อง ร.9

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของ ดร.สุเมธ ตันติเวช

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

'มังกรบิน' ภาพฝีพระหัตถ์ แจกความสุขปีมะโรง

ในปีมะโรง 2567  ที่กำลังจะมาถึงนี้ ร้านภูฟ้าขออัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ในปี “มะโรงงูใหญ่” 2567  นี้ ความว่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 66

17 ต.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นการประชุมใน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16 ต.ค.2566 - เวลา 15.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท