ตรวจสุขภาพประจำปี”มอบคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ นับเป็นหัวใจสำคัญของการเดินหน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี “การตรวจสุขภาพประจำปี” จึงเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมาย โดยการตรวจสุขภาพสามารถทำได้ในทุกช่วงวัย ทั้งการตรวจทั่วไป และการตรวจในผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งการตรวจสุขภาพมีข้อดีอย่างมากในการช่วยวินิจฉัยโรคบางโรค ที่อาจจะไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น  เพื่อความรู้และความเข้าใจที่ครบถ้วน เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ทั้งในแง่ของประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงความเหมาะสมของการตรวจสุขภาพของบุคคลในแต่ละช่วงวัย

นพ.วีรยุทธ ตะโนรี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฎิบัติทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช ให้ข้อมูลว่า “ การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถแบ่งการตรวจตามช่วงอายุได้ 4 กลุ่ม “กลุ่มที่ 1 วัยเด็ก” จะเน้นไปทางการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจนการฉีดวัคซีน ซึ่งจะประเมินโดยกุมารแพทย์ ส่วน “กลุ่มที่ 2 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์” สำหรับการตรวจสุขภาพกับสูตินรีแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของแม่ และทารกในครรภ์ให้แข็งแรงจนกระทั่งถึงเวลาคลอด ขณะที่ “กลุ่มที่ 3 วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่” การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงาน คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี จะเป็นการตรวจสภาพของร่างกาย เพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย จะแบ่งการตรวจเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.การตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อค้นหาโรคที่เกิดขึ้นที่ยังไม่แสดงอาการ โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้น ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจร การวัดอัตราการหายใจ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การตรวจเลือด (ได้แก่ ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ เป็นต้น) การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพยังครอบคลุมถึงการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลด้วย

2.การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจตามปัจจัยเสี่ยง การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เพื่อหาโรคที่มีโอกาสเกิดได้มากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 2.1ประวัติทางสุขภาพในอดีต 2.2 ประเภทของงานและลักษณะงานที่ทำ 2.3 โรคประจำตัวในครอบครัว 2.4 โรคมะเร็งในครอบครัว โดยการตรวจจะใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยอัลตร้าซาวด์, ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้, CT Scan, MRI, แมมโมแกรม, การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน เป็นต้น

ส่วนการตรวจสุขภาพใน “กลุ่มที่ 4 ผู้สูงอายุ” กลุ่มผู้สูงอายุ คือ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเสื่อมถอยลงไป เช่น การตรวจการได้ยิน, การตรวจตา, การตรวจมวลกระดูก เป็นต้น

ทั้งนี้ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการแสดงไม่ชัดเจน นอกจากนี้โรคบางโรคอาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ เลย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือด โรคไตเสื่อมในระยะเริ่มต้น โรคตับอักเสบ โรคหัวใจ และ โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น เพราะฉะนั้น การตรวจสุขภาพจึงช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคบางโรคได้ในระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อค้นหาโรคที่ยังไม่แสดงอาการ หรือติดตามความเสื่อมถอยของอวัยวะนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการตรวจตา และตรวจการได้ยินเพิ่มเติมอีกด้วย