พระผู้ใหญ่ เตือนสติ"พระรุ่นใหม่-พระวิทยากร"งดวิจารณ์การเมือง-สถาบัน โดยเฉพาะการแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียล


เพิ่มเพื่อน    

 10 มิ.ย.62- นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเปิด โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่วัดยานนาวา ว่า พระธรรมวิทยากร เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมส่งเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  กรมการศาสนา (ศน.) จึงร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย  จัดอบรมพระธรรมวิทยากร  จำนวน 200 รูปจากทั่วประเทศ  โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จริยาวัตรพระสงฆ์ การเพิ่มสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในยุคดิจิทัล การดำเนินการด้านศาสนพิธี รวมถึงการฝึกปฏิบัติเรียนรู้เทคนิคโดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น และมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการอบรมคุณธรรมและการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

     นายกิตติพันธ์  กล่าวต่อว่า ศน.มีความคาดหวังในการดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากร ซึ่งจะต้องมีความรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการ จัดกิจกรรมทางศาสนาในศาสนสถานและสถานศึกษาเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน อีกทั้งต้องเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของประชาชนให้มีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับคนในสังคมและช่วยสร้างสังคมให้สงบสุข

 

    พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  กล่าวว่า พระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีความสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่จำกัด  ยิ่งต่างจังหวัดยิ่งน้อยมาก แต่โครงการทางพระพุทธศาสนามีมาก ทำให้พระสงฆ์แต่ละรูปรับงานหลายรูปแบบ ทั้งเป็นพระวิทยากร พระธรรมทูต ครูสอนพระพุทธศาสนา ดังนั้น การส่งเสริมสมรรถนะพระนักแผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก ที่ต้องสร้างมีความรู้ในการเผยแผ่ มีความเข้าใจ ในความหมายของธรรมะ วิธีการเผยแผ่ ให้ข้อแนะนำสั่งสอนชาวพุทธได้ ตลอดจนเข้าถึงในส่วนของการปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีความฉลาด ความสามารถ และมีความเสียสละมุ่งทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สิ่งที่จะต้องระวังและขอฝากไว้ คือ คำพูด ของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ อย่าแสดงความโดดเด่น เก่งกล้า พูดจากระทบกระเทียบการเมืองและสถาบันหรือให้ความคิดเห็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเผยแพร่ในโซเชียล ซึ่งพระรุ่นใหม่ที่หัวรุนแรง ขาดสติ ขาดความคิดที่รอบคอบ แสดงความเห็น ไม่ถูกกาละเทศะมีมาก จะส่งผลกระทบเสียหาย นับเป็นเรื่องอันตรายที่สุด เท่ากับฆ่าตัวตาย  ดังนั้น บทบาทพระสงฆ์แม้รู้จริงควรเก็บไว้ เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุด โดยยกธรรมะเป็นตัวตั้งและควรละเว้นการสร้างผลกระทบหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมที่นำไปสู่สิ่งที่อันตราย 


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก