ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม 'รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ'


   

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

12 ก.ค.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๗ ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ และข้อ ๓๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓) ในการตรวจนับคะแนนในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้ ๘๘๙ คะแนน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'