ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม 'รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ'


   

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

12 ก.ค.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๗ ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ และข้อ ๓๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓) ในการตรวจนับคะแนนในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้ ๘๘๙ คะแนน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'