ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม 'รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ'


เพิ่มเพื่อน    

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

12 ก.ค.62 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๗ ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ และข้อ ๓๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓) ในการตรวจนับคะแนนในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้ ๘๘๙ คะแนน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'