กากีกะสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

 

             บิ๊กแป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่กรมปทุมวัน ลั่นระฆังส่งสัญญาณจัดทำบัญชีแต่งตั้ง นายพันสีกากี ระดับ สารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี 2562 ไปถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยยึดตามกฎ ตามกติกา ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2560 ลง 20 ก.พ.60 เรื่องการปรับปรุงระบบพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ คำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค.62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งมอบหมายอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรอง ผกก.ลงมา ใน บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค.61 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส กฎ  ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๐

                ไฮไลต์ที่น่าสนใจในบันทึกคำสั่งจัดทำบัญชีแต่งตั้ง สว. ถึง รอง ผบก.ครั้งนี้ ผบ.แป๊ะ วางกฎเหล็กสำคัญๆ แบบที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ 2-3 ข้อใหญ่ จากทั้งหมด 9 ข้อในคำสั่ง คือ ข้อ 3 ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอหรือดำเนินการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน  โดยให้พิจารณา เสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ข้อ 4 ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย และข้อ 6 ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย...เจอ 3 ข้อนี้เข้าไป ใครอยู่ในข่ายรับรองมีหนาวววว ๐

                เตรียมความพร้อมเต็ม 100% มาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ  เดอะแจ๊ก-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยัน ผบ.แป๊ะ สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด มีการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังด้านการข่าว และให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รับผิดชอบในส่วนขบวนรถของผู้นำประเทศต่างๆ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยให้มีผลกระทบด้านการจราจรของประชาชนให้น้อยที่สุด...เรียกว่าพร้อมทุกด้าน ๐

                ข่าวดีผู้ที่สนใจสวมเครื่องแบบสีกากี พล.ต.ต.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผบก.กองการสอบ แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา โดยประกาศรับสมัคร 25-29 ต.ค.62 www.policeadmission.org รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค.-6 พ.ย.62 www.policeadmission.org สอบข้อเขียน 10 ธ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 17 ธ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 ม.ค.63 ๐

                ยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยเมื่อวันที่ 22-24  ต.ค.ที่ผ่านมา บิ๊กเดฟ-พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทยส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย กับ พล.ท. Dato Haji Mohd Nazir bin Haji Mami ผบ.กกล.ทบ. สนามภาคตะวันตก มาเลเซีย/ประธาน กชภ.ฝ่ายมาเลเซีย ในการประชุม กชภ.ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่  110 โดยมีฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่ปีนัง ผลการประชุมคือทั้งสองฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน ยาเสพติด การเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ๐

                ขณะที่หมวกอีกใบของแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงทำหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่หลายคนกำลังจับจ้องว่า "บิ๊กเดฟ" ได้สัญญาณจาก บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่รับข้อเสนอของฝ่ายค้านในเรื่องการถอนฟ้อง โดย "บิ๊กแดง" บอกว่าจะประสานงานกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ถอนการแจ้งความเอาผิดมาตรา 116 กับ 12 แกนนำฝ่ายค้านและนักวิชาการ กรณีที่ 7 พรรคฝ่ายค้านเปิดเวทีรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ จ.ปัตตานี โดยเจ้าตัวยังไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบก ทำให้ขณะนี้ยังนิ่งๆ ยังไม่มี "ข่าวดี" ไปถึงฝ่ายค้าน ๐

                สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนไปชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (RDF) ตามแนวทางจัดเตรียมให้เป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถในปฏิบัติการทางทหาร สอดรับกับสภาพการณ์ทางทหารในสมัยปัจจุบัน ด้วยการประกอบกำลังให้มีหน่วยสนับสนุนที่ทำให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ในตัว สามารถปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่มีความประสานสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์และทันสมัยในทุกระบบ รวมถึงทั้งหน่วยในภาพรวมจะมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง โดยปัจจุบันตามนโยบายของกองทัพบกกำหนดให้มีกองพัน RDF ในระยะแรกกองทัพภาคละ 1  กองพัน ซึ่งในแต่ละกองพัน​จะประกอบด้วยหน่วยต่างๆ​ ตาม​อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วยกองพันทหารราบที่ถูกกำหนดเป็นหน่วย​ RDF​ แต่จะสามารถถูกจัดกำลังเป็นกองพันเฉพาะกิจ​ ซึ่งได้รับการแบ่งมอบหน่วยสนับสนุนการรบ​ต่างๆ รวมถึงสนับสนุนเป็นส่วนรวม​ เช่น​ ฮ.โจมตี, หน่วยทหารปืนใหญ่, หน่วย ปตอ., หน่วยทหารช่าง​ เป็นต้น​

                นิ่งไม่ไหวแล้วเพราะเจอ "ข่าวให้ร้าย เดอะซีรีส์" เข้าไป จึงเป็นหน้าที่ของ บิ๊กบาบู-พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือ ต้องออกมาชี้แจงแทน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร) ถึงข่าวที่ว่าทั้ง 9 เรื่อง อาทิ เรื่องบ้านพักรับรอง ผบ.ทร.  112 ล้านบาท, อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.), ประตูหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.), โครงการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ อ.บางพระ, เชื่อหมอดูถวายเพลพระ 700 วัน, ค่าใช้จ่ายไตรกีฬา, สนามกอล์ฟใน สอ.รฝ., กองทัพเรือสอบตกจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ทร.มีคลื่นใต้น้ำ พร้อมเปิดตัว Facebook Fanpage ในชื่อ กองทัพเรือโดยโฆษกกองทัพเรือ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ให้การติดตามข่าวสารของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

                วันจันทร์ที่ 28 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก  จะเป็นประธานงานแถลงข่าวการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยปีนี้การจัดงานยังน่าจะใช้พื้นที่สวนสาธารณะลุมพินี ๐

 


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"