การพัฒนาครูสู่รูปแบบการสอนแนวใหม่


เพิ่มเพื่อน    


    การพัฒนาครูเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย เพราะในอีก 15 ปีข้างหน้า 47% ของงานจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นการแทรกแซงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงตามมา เราต้องก้าวตามให้ทันโลก ซึ่งก้าวแรกต้องเริ่มจากการศึกษา การเตรียมความพร้อมของเด็กรุ่นใหม่ ครูจะไม่ใช่ผู้ป้อนความรู้หรือออกคำสั่งอีกต่อไป แต่จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้ชี้แนะให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่เพียงในตำราเรียนหรือสิ่งรอบตัวเราอีกต่อไป เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
    ทิศทางแห่งโลกอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ต้องพร้อมรับมือ เราต้องเตรียมตัวให้เด็กๆ สามารถเอาตัวรอดได้นั้น จำเป็นต้องสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มี 5 ทักษะสำคัญ ได้แก่
    1.Passion สอนให้มีแรงบันดาลใจ
    2.Curiosity สอนให้รู้จักสงสัย
    3.Imagination สอนให้มีจินตนาการ
    4.Critical Thinking สอนให้กล้าคิดต่าง คิดเชิงวิพากษ์ กล้าท้าทายสมมติฐานดั้งเดิม เพราะธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป ล้วนแล้วแต่เกิดจากความกล้าท้าทายความคิดในรูปแบบเดิมๆ
    5.Grit/Persistence สอนให้อึดและอดทน สอนให้เด็กเป็นนักสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาง่ายๆ 
    เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป นั่นคือ ‘การปฏิรูปการศึกษา’ เพื่อเตรียมเด็กๆ ของเราให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศชาติสู่ทศวรรษแห่งความหวังในอนาคต “ครู” ในยุคนี้จึงไม่ได้มีหน้าที่สอนหรือออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีทักษะที่จำเป็น ได้แก่ การปรับตัวและทำความเข้าใจกับตัวเด็ก โรงเรียน และชุมชน ครูต้องพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องมีทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ การเข้าใจผู้อื่น ข้อสำคัญต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะครูต้องก้าวให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหาในการพัฒนาครูก็คือยังใช้รูปแบบการพัฒนาแบบเดิมๆ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และไม่ตรงกับความต้องการของครู เน้นการอบรมนอกสถานที่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน และเป็นการพัฒนาของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างทำขาดความต่อเนื่อง ครูเองก็งานล้นมือจนขาดแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ติดตามการรวมตัวกันของภาคีเพื่อการศึกษาไทย การต่อสู้ของครูพันธุ์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทย ได้ที่เพจ TEP-Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย.

โดย จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์

(g.jittima02@gmail.com)
 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด