การพัฒนาครูสู่รูปแบบการสอนแนวใหม่


เพิ่มเพื่อน    

โดย จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (g.jittima02@gmail.com)

การพัฒนาครูเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย เพราะในอีก 15 ปีข้างหน้า 47% ของงานจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นการแทรกแซงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงตามมา เราต้องก้าวตามให้ทันโลกซึ่งก้าวแรกต้องเริ่มจากการศึกษา การเตรียมความพร้อมของเด็กรุ่นใหม่ ครูจะไม่ใช่ผู้ป้อนความรู้หรือเป็นออกคำสั่งอีกต่อไป แต่จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้ชี้แนะให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่เพียงในตำราเรียนหรือสิ่งรอบตัวเราอีกต่อไป เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนยีใหม่ๆได้ตลอดเวลา

ทิศทางแห่งโลกอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ต้องพร้อมรับมือ เราต้องเตรียมตัวให้เด็กๆ สามารถเอาตัวรอดได้นั้นจำเป็นต้องสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มี 5 ทักษะสำคัญ ได้แก่

1. Passion สอนให้มีแรงบันดาลใจ

2. Curiosity สอนให้รู้จักสงสัย

3. Imagination สอนให้มีจินตนาการ

4. Critical Thinking สอนให้กล้าคิดต่าง คิดเชิงวิพากษ์ กล้าท้าทายสมมติฐานดั้งเดิม เพราะธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป ล้วนแล้วแต่เกิดจากความกล้าท้าทายความคิดในรูปแบบเดิมๆ

5. Grit/Persistence สอนให้อึดและอดทน สอนให้เด็กเป็นนักสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาง่ายๆ

เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป นั่นคือ ‘การปฏิรูปการศึกษา’ เพื่อเตรียมเด็กๆ ของเราให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศชาติสู่ทศวรรษแห่งความหวังในอนาคต “ครู” ในยุคนี้จึงไม่ได้มีหน้าที่สอนหรือออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะที่จำเป็น ได้แก่การปรับตัวและทำความเข้าใจกับตัวเด็ก โรงเรียน และชุมชน ครูต้องพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องมีทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ การเข้าใจผู้อื่น ข้อสำคัญต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะครูต้องก้าวให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหาในการพัฒนาครูก็คือยังใช้รูปแบบการพัฒนาแบบเดิมๆ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆและไม่ตรงกับความต้องการของครู เน้นการอบรมนอกสถานที่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน และเป็นการพัฒนาของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างทำขาดความต่อเนื่อง ครูเองก็งานล้นมือจนขาดแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ติดตามการรวมตัวกันของภาคีเพื่อการศึกษาไทย การต่อสู้ของครูพันธุ์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยได้ที่เพจ TEP - Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'