โปรดเกล้าฯจัดงานวันจักรี รัฐบาลนำความกราบบังคมทูล ขอลดคนร่วมงาน ตามมาตรการสธ.


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.63 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ว่า ในช่วงเวลาที่ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ มีพิธีการซึ่งรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลดังต่อไปนี้. 1.งานใดที่เป็นพระราชพิธี ซึ่งมีหมายของสำนักพระราชวัง ยังสามารถจัดได้ ภายใต้มาตราการป้องกันโรค เช่น วันจักรี 6 เมษายน วันสงกรานต์ 15 เมษายน ซึ่งมีพระราชพิธีสงกรานต์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม จะยังมีพระราชพิธีปกติ แต่จำกัดคนเข้าร่วมงานลงให้เหลือน้อย และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันโรค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตามที่รัฐบาลเสนอ

 นายวิษณุ กล่าวว่า 2.งานใดที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ หรือเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริยั์ ขอพระราชทานงด หรือ เลื่อน ได้แก่งาน สโมสรสันนิบาต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในเดือนเมษายน ได้พระราชทานบรมราชานุญาตเสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานงด หรือเลื่อน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รัฐบาลจึงแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยทราบ จึงหมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ทรงตอบรับ จะต้องเลื่อน หรืองดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะเกิด ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงค่อยประเมินใหม่


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"