ตั้ง “พระศรีธรรมโสภณ” เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน


   

ขอบคุณเพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

16 เม.ย.2561 – เพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยระบุว่า มติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ 226/2561 ที่ลงนามโดย พ.ต.ท.พงศพร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการ มส. เรื่องเสนอแต่งตั้ง พระศรีธรรมโสภณ วัดพระธาตุหริภุญชัยให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ในการประชุม มส.ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขาธิการ มส.เสนอว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิตที่ จญ.น.65/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แจ้งตามรายงานของพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ว่า พระโสภณกิตติธาดา (สงคราม ปญญาวุโธ) วัดบ้านก้อง ตำบลปากช่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนว่างลง เจ้าคณะภาค 7 จึงเสนอแต่งตั้ง พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ) อายุ 57 พรรษา 37 ป.ธ.9, พธ.ม. วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2551) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

การเสนอแต่งตั้ง พระศรีธรรมโสภณให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามความในข้อ 6 ข้อ 15 (1)(3)(4) และข้อ 16 แห่งกฎ มส.ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอ มส.เพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม.