'บิ๊กบี้' เรียกประชุม 'กอ.รมน.' มอบนโยบายบูรณาการด้านความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.63 - ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กอ.รมน. จัดการประชุมนขต.กอ.รมน. (วาระพิเศษ) เพื่อรับฟัง ชี้แจง สั่งการ และรับแนวทางการปฏิบัติงานจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผบ.นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) , กอ.รมน.ภาค และรอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้เรียกประชุมในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พบปะกำลังพลของ กอ.รมน. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่การจัดโครงสร้าง และการแบ่งส่วนงาน และแผนงานที่สำคัญของ กอ.รมน. พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยมีข้อเน้นย้ำ ประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการเสริมสร้าง ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สร้างคุณูปการและความสำคัญยิ่งต่อประเทศ ด้วยการเสริมสร้างให้ประชาชน ได้ตระหนักและเทิดทูนพิทักษ์รักษา พระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนว่า กอ.รมน. จะเป็นองค์กรสนับสนุนการแก้ปัญหา ภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงในทุกมิติ ด้วยการใช้การอำนวยการประสานงาน เป็นบทบาทหน้าที่หลัก ร่วมบูรณาการและการเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ การสร้างความสงบสุขในพื้นที่ จชต.,การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน,การจัดระเบียบสังคม,การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างการตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกัน ในการรักษาป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น“วาระแห่งชาติ” จัดการวางแผนอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้มีการติดตามตรวจสอบตั้งแต่ภาวะปกติ เพื่อให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด จะเน้นการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งถือว่า กอ.รมน.จังหวัด เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ขอให้นำปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันระงับยับยั้ง ทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข งานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้วยการเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่กอ.รมน.ดิจิตอล ที่มี“ระบบฐานข้อมูลกลาง”

โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมการเป็น“ศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง” ของประเทศ เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงองค์รวม ให้มีความพร้อมและร่วมพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ตามที่ นายกฯในฐานะผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จะต้องเป็นหน่วยงานบูรณาการกับทุกกระทรวง เป็นกลไกที่พร้อมจะร่วมมือในการทำงานแก้ปัญหาของกระทรวงต่างๆอย่างเป็นระบบ.


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'