บอร์ดคุรุสภา ขอเวลา 2 ปี ปรับปรุงสอบวิชาเอกตั๋วครู เริ่มใช้ผู้จบปีการศึกษา 67

“การสอบวิชาเอกยังคงให้มีอยู่ต่อไป แต่จะปรับกระบวนการสอนวิชาเอกใหม่ ว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้าง”


29 ต.ค.2564- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ…. โดยการแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างดังกล่าว คือ “ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ วิชาชีพครู วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาเอกตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ส่วน (ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้ให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อคุรุสภาปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับวิชาเอกที่จะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่างฉบับดังกล่าวนั้นที่ประชุมเห็นว่า การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563นั้น เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ตามมาตรา 20 (1) ซึ่งมีสภาพบังคับให้คุรุสภาดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นเราจึงมองว่าการสอบวิชาเอกยังคงให้มีอยู่ต่อไป แต่จะปรับกระบวนการสอนวิชาเอกใหม่ ว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น การทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นี้จะยังไม่มีการทดสอบวิชาเอกเกิดขึ้น แต่เมื่อกระบวนการพัฒนาการสอบวิชาเอกเสร็จสิ้นภายใน 2 ปีต่อจากนี้นักศึกษาครูที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2567 อาจจะต้องได้รับการทดสอบวิชาเอกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. เปิดกรุสมบัติ 'อิทธิพล-ตรีนุช' กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอิทธิพล คุณปลื้ม กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม โดยนายอิทธิพล แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,162,381 บาท มีหนี้สินทั้งหมด 543,016 บาท

ตอกหน้า! ‘ตรีนุช’ บอกสพฐ.ไฟเขียวยืดหยุ่นชุดลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่กลางปี65

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ได้มีการยืดหยุ่นการแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา