บอร์ดคุรุสภา ขอเวลา 2 ปี ปรับปรุงสอบวิชาเอกตั๋วครู เริ่มใช้ผู้จบปีการศึกษา 67

“การสอบวิชาเอกยังคงให้มีอยู่ต่อไป แต่จะปรับกระบวนการสอนวิชาเอกใหม่ ว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้าง”


29 ต.ค.2564- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ…. โดยการแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างดังกล่าว คือ “ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ วิชาชีพครู วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาเอกตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ส่วน (ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้ให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อคุรุสภาปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับวิชาเอกที่จะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่างฉบับดังกล่าวนั้นที่ประชุมเห็นว่า การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563นั้น เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ตามมาตรา 20 (1) ซึ่งมีสภาพบังคับให้คุรุสภาดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นเราจึงมองว่าการสอบวิชาเอกยังคงให้มีอยู่ต่อไป แต่จะปรับกระบวนการสอนวิชาเอกใหม่ ว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น การทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นี้จะยังไม่มีการทดสอบวิชาเอกเกิดขึ้น แต่เมื่อกระบวนการพัฒนาการสอบวิชาเอกเสร็จสิ้นภายใน 2 ปีต่อจากนี้นักศึกษาครูที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2567 อาจจะต้องได้รับการทดสอบวิชาเอกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตรีนุช' น้อมนำ 2 หนังสือพระราชทาน สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว การนำหนังสือพระราชทาน

'ม.จ.จุลเจิม' ขอบคุณ 'นายกฯ-รมว.ศึกษา' ปรับหลักสูตรใหม่เรียนประวัติศาสตร์ ปลูกฝังเด็กรักชาติ

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า รับฟังสิ่งดีๆ กันบ้างนะครับ ไม่ใช่มัวแต่ด่าท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา