ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ'สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ' เฉลิมพระเกียรติ 'พระพันปีหลวง'

​ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ’สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ เฉลิมพระกียรติพระพันปีหลวง  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหน.ภัณฑารักษ์

17 พ.ย.2565 – เวลา 18.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.2565 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการและหัวหน้าภัณฑารักษ์ ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, คณะอนุกรรมการฯ , ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

​ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากที่ประทับ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นบันไดไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข 2 และหมายเลข 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงาน 

​ต่อมา เสด็จฯ ไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” โดย น.ส.ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย 

​เมื่อสมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ เพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง โดย นางปิยวราทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, น.ส.เยาวลักษณ์ บุนนาค หัวหน้าแผนกอนุรักษ์และทะเบียน, น.ส.นุชาดา เพียรประสานกิจ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์อาวุโส กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับงานอนุรักษ์วัตถุ ต่อมา เสด็จฯ ออกจากห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ โดยบันไดไปยังชั้น 1 เสด็จฯ ไปยังร้านพิพิธภัณฑ์ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

        สำหรับนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สร้าง‘ดอนกอยโมเดล’ พัฒนาผ้าครามไทยสู่สากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของไทย ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับผ้าไทยพื้นถิ่นตามชุมชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างครบวงจร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา วิชชาลัยดอนกอย

23 ม.ค. 2566 - เวลา 14:19 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชานน วาสิกศิริ รอง

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ชวนลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

6 ม.ค.2565 - เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์แจ้งว่า สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช 2566

จากคอลเลคชั่น'พระพันปีหลวง' สู่ของขวัญปีใหม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”