กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023

7 พ.ย.2566 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2566 (BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023) โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการจัดงานประชุม ฯ นายอัฐ ทองแดง นายศรีภพ สารสาส นางชนิกา ตู้จินดา เฝ้าฯ รับเสด็จ นางดวงใจ สินธุสังข์ นางสุรางคณา เตชะไพฑูย์ และนางพรพิมล เหล่างาม ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประชุม ฯ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการจัดงาน ฯ กล่าวรายงานความว่า งานประชุมวิชาการในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “A Road to Lifelong Well-being” เนื่องด้วยปัจจุบันนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีอัตราการเกิดน้อยลง ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้ปัจจุบัน สังคมผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประสบการณ์ และความรู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง ที่ทำงาน สังคมรอบข้าง และประเทศชาติ ให้เกิดผลลัพธ์หลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการนำความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพและด้านสาธารณสุข ตลอดช่วงอายุ จึงมีความสำคัญ การจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อประยุกต์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัส

“ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2566 หัวข้อ A Road to Lifelong Well-Being การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันวิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข ตลอดจนนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีส่วนช่วยสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เอื้อให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น หลายท่านสามารถออกไปพบปะมีส่วนร่วมในสังคม ประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ได้ตามกำลังและภูมิความรู้ หรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาการดูแลผู้สูงอายุต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงต้องอาศัยทั้งหลักวิชา ประกอบกับความเข้าใจและความมีเมตตา หวังว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมนี้ จะเกิดผลเป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เป็นระบบ และยั่งยืน ”

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงงานด้านนวัตกรรมของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และบริษัทในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนด้านสุขภาพ ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด บริษัท สหแพทย์ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ จำกัด รวมทั้งนิทรรศการการดำเนินงานของมูลนิธิเวชดุสิต ฯ และโครงการ President Award

จากนั้น ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดงานประชุมวิชาการร่วม เป็นประจำทุกปี มากว่า 18 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประสบการณ์ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมศิลป์นำใส่เสื้อม่วงถวายความภักดี'กรมสมเด็จพระเทพ'

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ปลุกข้าราชการ ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนับแสน สวมเสื้อม่วง แสดงพลังจงรักภักดีถวายแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

‘วราวุธ’ นำชาว พม. แสดงความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

กระทรวง พม. / วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา

'วราวุธ' ลั่นคนไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี หวงแหนและเทิดทูนสถาบันยิ่งชีพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ