ประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค เทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ องค์วิศิษฏศิลปิน

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน  และเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างมิติใหม่ให้วัฒนธรรมมีความร่วมสมัย ยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดง ให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วธ. ประธานแถลงกิจกรรมการประกวด

 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างผลงานไว้ ซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคจะมีเอกลักษณ์ของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉพาะตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันดนตรีและการแสดงพื้นบ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อยอด อาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายได้  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม อนุรักษ์ ผลักดันให้ศิลปะ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ให้คงอยู่ ผ่านการสานต่ออย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนมาตลอดตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16  ผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน  สำหรับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในปีนี้ ยังคงจัดประกวดภายใต้แนวคิด “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ปีนี้เป็นปีที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้คณะนักแสดงได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม วรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้าน ประเพณี ที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค  


รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การประกวดนี้ เป็นการรักษาต่อยอด จะช่วยไม่ให้ดนครีพื้นบ้าน ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสูญสิ้นไป  ที่สำคัญองค์สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุง ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ทรงมีพระปรีชาสามารถ เล่นซอด้วง ระนาด  ขับร้องเพลงไทยเดิม ทำให้วันที่ 2เมษายน ที่เป็นวันพระราชสมภพ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย


“กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระปรีชาเรื่องดนตรีไทยมาก และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีไทยมาโดยตลอด เดือนมิถุนายน ของทุกปีจะทรงดนตรีไทย กับบรรดาครูดนตรีไทยอาวุโส แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะฉะนั้นการประกวดดนตรีพื้นบ้านครั้งนี้  จึงแสดงถึงความจงรักภักดีและการเฉลิมพระเกียรติต่อพระองค์ การประกวดครั้งนี้ จึงเป็นการประกวดที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงอยากฝากกรรมการตัดสินทั้ง 4ภาค  ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้คนดี คนเก่ง เป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัล  ซึ่งจะทำให้การประกวดมีความยิ่งใหญ่ ยั่งยืน นับเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี เท่ากับการธำรงไว้ของการรักษาชาติ ” นายเสริมศักดิ์กล่าว

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าว


ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมเสริม กล่าวต่อว่า  สำหรับปีพุทธศักราช 2567        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อมุ่งส่งเสริม รักษา ต่อยอด และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านในแขนงต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดง และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  ไปสู่สายตาประชาชน ซึ่ง สวธ.เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณะนักแสดงที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ภาคละ 5 คณะ  รวมทั้งสิ้น 20 คณะ

ตารางการประกวดและทีมเข้ารอบ   ภาคเหนือ ประกอบด้วย  คณะกาสะลองเงิน จังหวัดเชียงราย, คณะลูกบัวสวรรค์ประทุมธานี ,คณะลูกน้ำของ โรงเรียนอนุบาลน้ำของ จังหวัดเชียงราย, คณะคุ้มข้าวสตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะต้นกล้าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567  ณ Convention Hall เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

ภาดกลางมีคณะกลางกรุง The Bangkok กรุงเทพมหานคร,คณะวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ดณะช่อพิกุล (วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบรี) จังหวัดสุทรรณบุรี,คณะสืบสานศิลปิ จังหวัดนครปฐม,คณะละโว้เทพศิลปิ จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ  ประกวดในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567  ณ Convention Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะสิดอกศิลป์ถิ่นสกล จังหวัดสกลนคร,คณะโรงเรียนบ้านหนองบง จังหวัดนดรราชสีมา,ดณะวงโปงลางหลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา,คณะวงโปงลางศิลป์ลำปาว สาวภูไท จังหวัดกาหสินธ์และ ดณะมหาชุมพล จังหวัดศรีสะเกษ ประกวดในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ Convention Hall เซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

ภาดใต้ คณะเพชรนคร จังหวัดนดรศรีธรรมราช ,คณะเสน่ห์ศิลปีนทักษิณา จังหวัดพัทลุง,คณะโรงเรียนนาทวีวิทยาดม จังหวัดสงขลา, คณะกันต์ยารมณ์ จังหวัดสงขลาและคณะโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ประกวดในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2567  ณ Convention Hall เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    

 สำหรับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม      จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมเกียรติบัตร   4. รางวัลชมเชย ภาคละ 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร.

การแสดงในงาน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวธ.จัดเวที’รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม’ที่อีสาน เฟ้นคนรุ่นใหม่-ศิลปิน สืบทอดการแสดงพื้นบ้าน

หลังจากเปิดประชันดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เฟ้นหาแชมป์ไปแล้ว 2 ภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สิ้นศิลปินแห่งชาติ ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร

6 มิ.ย. 2567 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่า นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์) พ.ศ. 2565 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรในโอกาสครบ 110 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

30 พ.ค.2567 - เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

กระหึ่ม นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เข้าไทยทะลุ 14 ล้านคน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 26 พ.ค. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 14 ล้านคน และในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการมีวันหยุดในวันวิสาขบูชา (Wesak day) ในหลายประเทศ