ชง‘โชติวัฒน์’ปธ.ศาลฎีกา

เลขาฯ ศาลยุติธรรมชง ก.ต.ตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" นั่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 ลงมติ 4 ก.ค.นี้ “จีระพัฒน์” ออกหนังสือเวียนกำชับตุลาการให้ความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ ยึดระเบียบเคร่งครัด ห่วงกระทบภาพลักษณ์ศาล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ต.ค.2565 (บัญชี 1) โดยมีการเสนอชื่อนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา

โดยหากที่ประชุม ก.ต. ในวันที่ 4 ก.ค.65 ที่จะมีวาระเรื่องดังกล่าว มีมติเห็นชอบเเละมีการเสนอบัญชีรายชื่อ โปรดเกล้าฯ ลงมา นายโชติวัฒน์จะเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 48

ทั้งนี้ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.2565 เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามวันที่ 28 มิ.ย.2565 ออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ ความว่าตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าว การเขียน บทความ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.หนังสือที่ ศย 003/ว 493 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2548 เรื่องการให้ข่าว และการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ 2.หนังสือที่ ศย 003/ว 85(ป) ลงวันที่ 25 ก.ค.54 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ 3.หนังสือที่ ศย 003/ว 799 ลงวันที่ 24 พ.ย.2560 เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ แจ้งให้ข้าราชการตุลาการทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

เนื่องจากในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีข้าราชการตุลาการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ข่าว ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 และการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้กระทบกระเทือนต่อเกียรติศักดิ์แห่งหน้าที่ราชการและภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรม จึงขอให้ข้าราชการตุลาการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในหน่วยงานนี้ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง