เปิดทรัพย์สิน ‘ไก่อู-ทวีศิลป์’ ‘ฐานะ’สุดอู้ฟู่

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของ 2 บิ๊กราชการ “ไก่อู” สุดอู้ฟู่   โดยเฉพาะศรีภรรยาเป็นเจ้าของร้านเพชรเฉียด 134 ล้านบาท ครอบครัวหมอทวีศิลป์ 43 ล้านบาท แจงยิบค่าใช้จ่ายทั้งภาษี-ค่าประกัน-ค่าน้ำไฟ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการประจำระดับสูงที่น่าสนใจ โดยได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรณีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐทุก 3 ปี โดยแจ้งว่าตนเองและนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพชรมณฑิรา และถือหุ้นในบริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท แทบออนไลน์ ดิจิทัล จำกัด และบริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 133,760,211 บาท เป็นทรัพย์สินของ พล.ท.สรรเสริญ 29,250,877 บาท เป็นของนางณิชุบล 104,509,334 บาท และมีหนี้สินจากการกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งสิ้น 12,396,804 บาท 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วยเงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,569,629 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส 37,455,581 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส 11,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส  8,520,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส 5,990,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส 5 รายการ มูลค่า 67,225,000 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 4 หน่วย, กำไลเพชรและแหวนเพชร 3 หน่วย, แหวนเพชร 16 หน่วย, ต่างหู 31 หน่วย, นาฬิกา สร้อยข้อมือเพชร สร้อยเพชร 24 หน่วย

 พล.ท.สรรเสริญยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 5,003,249 บาท เป็นเงินเดือน 1,743,249 บาท เป็นรายได้จากการขายรถยนต์ 3,260,000 บาท นางณิชุบลมีรายได้ต่อปี 4,286,938 บาท โดยเป็นรายได้จากค่าจ้างจากการรับ

งานพาร์ตไทม์ 110,000 บาท ขายเครื่องประดับ 3,400,000 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้นสามัญ และดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ รวม 776,938 บาท  

ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 พร้อมคู่สมรส พญ.วิไลรัตน์ วิษณุโยธิน แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดย นพ.ทวีศิลป์และ พญ.วิไลรัตน์แจ้งว่ามีรายได้ประจำปี 3,357,646 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน 921,600 บาท, ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าวิชาชีพรวม 1,296,030 บาท, ค่าเบี้ยประชุม 487,050 บาท, ค่าเช่าบ้าน 72,000 บาท, เงินปันผล 199,365 บาท, เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท

นพ.ทวีศิลป์, พญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,148,604 บาท เป็นทรัพย์สิน นพ.ทวีศิลป์ 36,019,775 บาท, เป็นทรัพย์สินของ พญ.วิไลรัตน์ 7,022,963 บาท, เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 105.864 บาท นอกจากนี้แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 1,534,600 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของ นพ.ทวีศิลป์

รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 1,321,994 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,039,702 บาท ที่ดินในชื่อของผู้ยื่น 4,000,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 2 รายการ มูลค่า 27,000,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.ปากเกร็ด มูลค่า 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันและห้องชุดย่านสามเสน มูลค่า 12,000,000 บาท ยานพาหนะในชื่อของผู้ยื่นและคู่สมรส 1,650,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส 2,703,904 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ในชื่อของผู้ยื่น 430,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 5 รายการ ประกอบด้วย อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกาสุภาพบุรุษและสุภาพตรี พระเครื่อง พระพุทธรูป โดยระบุว่าจำวันที่ได้มาไม่ได้ และไม่ทราบมูลค่า   

สำหรับรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายอื่นๆ ของ นพ.ทวีศิลป์, พญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 2,724,048 บาท ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค 780,000 บาท, ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 508,800 บาท, ค่าเบี้ยประกัน 119,885 บาท, ค่าแม่บ้าน 158,000 บาท, ค่าซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท, ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 80,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล-ค่ายา 17,000 บาท, ค่าน้ำค่าไฟ 120,000 บาท, ค่าน้ำมัน 156,000 บาท, ค่าภาษีเงินได้ 33,817 บาท, ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท, ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท, ค่าท่องเที่ยว 180,000 บาท ค่าเงินบริจาค 130,000 บาท, ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท, ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 17,000 บาท, ค่าซ่อมและเช็กรถ 62,000 บาท, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3,000 บาท, ค่ากำจัดปลวก 15,000 บาท, ภาษีโรงเรือน 1,218 บาท และค่าภาษีรถยนต์ 7,328 บาท. 

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง